Viktiga händelser

Under 2012

Avyttringen av Volvo Aero, det ökade ägandet i Deutz och lanseringen av den nya serien Volvo FH-lastbilar var några av de viktiga händelserna under 2012.

Årsstämma i AB Volvo
Vid årsstämman i AB Volvo den 4 april 2012 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie.

Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Olof Persson, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh. Till ny ledamot och styrelsens ordförande valdes Carl-Henric Svanberg. Han efterträdde Louis Schweitzer, som hade avböjt omval.

Till ledamöter i valberedningen valdes Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Jean-Baptiste Duzan, representerande Renault s.a.s, Lars Förberg, representerande Violet Partners LP, Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen samt styrelsens ordförande.

AB Volvo undertecknar avsiktsförklaring med Deutz AG
Den 5 april meddelades att AB Volvo hade undertecknat en icke bindande avsiktsförklaring med Deutz AG som syftar till att undersöka förutsättningarna för att förlänga bolagens långsiktiga samarbete genom en gemensam utveckling av nästa generation medeltunga motorer för anläggningsmaskinssegmentet.

Avsiktsförklaringen syftar också till att undersöka möjligheterna för att etablera ett gemensamt samriskbolag i Kina för tillverkning av medeltunga motorer för anläggningsmaskinssegmentet där Deutz skulle ha en majoritetspost. Produktionsbolaget är ämnat att stödja Volvokoncernens förväntade tillväxt inom anläggningsmaskiner i Asien. Ett genomförande av planerna förutsätter att båda parter kommer överens om de slutgiltiga villkoren i ett bindande avtal.

Ofördelaktigt domstolsutslag i USA gällande Pentamotorer
Volvo Powertrain AB och den amerikanska miljöskyddsmyndigheten US Environmental Protection Agency, EPA, har en tvist om huruvida 8.354 Volvo Penta-motorer av årsmodell 2005 omfattas av de utsläppskrav som framgår av det avtal som ingicks mellan parterna 1999. Fredagen den 13 april 2012, beslutade en amerikansk domstol, att beordra Volvo att betala 72 miljoner dollar i böter och räntor. Beslutet har överklagats.

AB Volvo förvärvar aktier i Deutz AG
Den 13 juni meddelade AB Volvo att man undertecknat ett avtal som gav bolaget möjligheten att öka sitt aktieinnehav i Deutz AG från 6,7% till drygt 25% genom förvärv av sammanlagt 22.117.693 aktier från Same Deutz-Fahr Group till ett pris av 5,88 euro per aktie, totalt 130 miljoner euro. Affären slutfördes i september och gjorde AB Volvo till den största ägaren i Deutz AG, som sedan många år är en strategisk partner inom medeltunga motorer.

AB Volvo säljer Volvo Aero till brittiska GKN för 6,9 miljarder kronor
Den 5 juli meddelade AB Volvo att man säljer koncernens dotterbolag Volvo Aero till den brittiska verkstadskoncernen GKN för motsvarande 6,9 miljarder kronor på skuldfri basis. Affären slutfördes den 1 oktober 2012. Försäljningen gav upphov till en positiv påverkan på koncernens rörelseresultat på totalt 568 Mkr, varav 254 Mkr under det fjärde kvartalet. Försäljningen minskade koncernens nettoskuld med 5,5 miljarder kronor.

Ny Volvo-motor för Euro 6
Den 5 juli presenterade Volvo Lastvagnar en motor anpassad för miljökraven Euro 6. Utsläppen av kväveoxider sänks med 77% och partikelutsläppen halveras från redan låga nivåer. Euro 6 kommer först på Volvos D13-motor med 460 hk, som utgör hjärtat i mer än en tredjedel av alla Volvolastbilar.

Renault Trucks Defense förvärvar franska Panhard
Den 26 juli meddelades att Renault Trucks Defense, som ingår i Volvokoncernens affärsområde Governmental sales, köper den franska fordonstillverkaren Panhard, som är specialiserad på tillverkning av lätta transportfordon anpassade för försvarsverksamhet. År 2011 omsatte Panhard 81 miljoner euro och rörelseresultatet uppgick till 9,4 miljoner euro. Affären slutfördes i oktober 2012.

Ny Volvo FH lanserad
Den 5 september lanserade Volvo sin nya Volvo FH-serie. Den nya Volvo FH flyttar fram gränsen för vad en premiumlastbil kan erbjuda. Volvo FH är en lastbil byggd med förarens behov i centrum och med fokus på att öka åkeriernas lönsamhet.

Volvokoncernen investerar i Ryssland
Den 13 september meddelade Volvokoncernen att man investerar 783 Mkr i en ny anläggning för tillverkning av hytter vid fabriken i ryska Kaluga. Anläggningen, som beräknas tas i bruk 2014, kommer att tillverka hytter för varumärkena Volvo och Renault Trucks med en sammanlagd kapacitet på 15.000 hytter per år.

Volvokoncernen presenterade ny lastvagnsstrategi för att nå önskad lönsamhetsförbättring
Den nya strategin, som är ett för koncernen viktigt steg mot målet att förbättra rörelsemarginalen med 3 procentenheter, presenterades på Kapitalmarknadsdagen den 25 september.

Volvo Bussar koncentrerar tillverkningen av kompletta bussar i Europa
Den 3 oktober meddelade Volvo Bussar planer på att koncentrera tillverkningen av kompletta bussar i Europa till huvudanläggningen i Wroclaw i Polen. Produktionen vid anläggningen i Säffle upphör vid halvårsskiftet 2013.

Ny organisation för lastbilsåterförsäljarnätet i Europa, Mellanöstern och Afrika
Volvokoncernen meddelade den 10 oktober att man från den 1 januari 2013 en ny organisation för lastbilsåterförsäljarnätverken i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Omorganisationen syftar till att bättre ta till vara möjligheterna hos koncernens varumärken och produkter i enlighet med den nya strategin för lastbilsverksamheten.

Volvokoncernens samtliga lastbilsmodeller i USA certifierade enligt 2014 års utsläppskrav
Den 12 december 2012 meddelade Volvokoncernen att The US Environmental Protection Agency (EPA) och National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hade certifierat Volvokoncernens samtliga lastbilsmodeller i USA av varumärkena Mack och Volvo i enlighet med de föreskrifter för bränsleförbrukning och utsläpp av växthusgaser som kommer att gälla från och med 2014.

Renault s.a.s. avyttrar hela sitt innehav i AB Volvo
Den 13 december 2012 erhöll AB Volvo en begäran om konvertering av 110.048.945 A-aktier till B-aktier. Vidare offentliggjorde AB Volvos största ägare Renault s.a.s. att bolaget hade avyttrat samtliga sina aktier i AB Volvo genom att sälja 138.604.945 A-aktier på aktiemarknaden. I samband med Renaults avyttring ökade Industrivärden sitt innehav och var vid årsskiftet största ägare med 6,5% av det utestående antalet aktier (19,5% av rösterna). Även Norges Bank Investment Management ökade sitt innehav och var vid årsskiftet näst största ägare baserat på kapital med 4,9% av det utestående antalet aktier (5,1% av rösterna).

Konsolidering av Volvokoncernens industriella verksamhet i Japan
Den 11 januari 2013, meddelade Volvokoncernen att man beslutat att genomföra ett program i Japan som syftar till att förbättra den totala effektiviteten. I maj 2013 kommer anläggningen för remanufacturing i Ota att stängas och verksamheten flyttas till Ageo, Volvokoncernens huvudort i Japan. Programmet innebär även sanering av mark, rivning av gamla byggnader samt flytt eller avveckling av föråldrad produktionsutrustning. Totalt belastades segmentet lastbilar i det fjärde kvartalet 2012 med kostnader motsvarande 280 Mkr.