VD-kommentar

Ett år av stora förändringar


När jag tittar tillbaka på 2012, ser jag ett år då Volvokoncernen genomgick stora förändringar. I snabb följd genomförde vi en stor organisationsförändring, påbörjade arbetet mot nya strategiska mål, sålde Volvo Aero och lanserade en väldigt viktig produkt i den nya Volvo FH-lastbilen. Samtidigt var det ett år då vi ställdes inför några svåra utmaningar.

Finansiellt starka
Året startade starkt med ökad försäljning och förbättrad lönsamhet, men under det andra halvåret påverkades vi av nedgången i världsekonomin. Under hösten minskade efterfrågan i nästan alla våra marknader. Ur ett helårsperspektiv steg lastbilsmarknaderna i Nordamerika och Japan, Europa var något lägre än under 2011 och i Brasilien var nedgången avsevärd.

För Volvokoncernen sjönk nettoomsättningen under 2012 till 303,6 miljarder kronor jämfört med 310,4 miljarder kronor under 2011. Rörelseresultatet uppgick till 17,6 miljarder (26,9) och rörelsemarginalen var 5,8% (8,7). En del av förklaringen till det lägre resultatet är de åtgärder vi vidtog i koncernen för att hantera den minskade efterfrågan. Vi drog ned på produktionen men kunde inte sänka våra kostnader i samma takt som nedgången i efterfrågan. Samtidigt arbetade vi hårt med att minska lagren. Detta påverkade koncernens lönsamhet i det korta perspektivet, men möjliggjorde för oss att få lagren i balans vid årets slut. Vi hade också kostnader för ett antal viktiga åtgärder som syftar till att öka den långsiktiga effektiviteten och lönsamheten. Likväl är en försäljning över 300 miljarder kronor och en rörelsemarginal på närmare 6% i relativt svaga marknader bevis på att våra produkter och tjänster uppskattas av kunderna och även på ett målmedvetet arbete hos koncernens anställda.

Från finansiell synvinkel står vi fortsatt starka med en nettoskuld motsvarande 29% av eget kapital i industriverksamheten, och för 2012 föreslår styrelsen en ordinarie utdelning på 3,00 kronor per aktie. Det är på samma nivå som föregående år och skulle innebära att Volvokoncernen delar ut 6,1 miljarder kronor till sina ägare.

Intensiv period av produktförnyelse
Överlag bibehöll vi våra marknadspositioner i de flesta lastbilsmarknader runt om i världen, och Volvo CE stärkte sin position som nummer ett i Kina – världens största marknad för anläggningsmaskiner. Volvo Bussar har kommit in i nya kundsegment tack vare hybridbussar som ligger i framkant inom bussbranschen och Volvo Penta har en modern och konkurrenskraftig produktportfölj. Men vi stannar inte där. För att säkerställa framtida, konkurrenskraftiga produkter för samtliga våra verksamheter så är vi i en intensiv period i vilken vi förnyar och breddar produktportföljerna.

Utöver den nya Volvo FH:n, utvecklar vi en helt ny serie lastbilar för Renault Trucks som kommer att lanseras under 2013, en ny serie lastbilar i de lägre prissegmenten för tillväxtmarknader och en ny, medeltung motorserie. Vi är också i slutfasen av utvecklingen av motorer för emissionsbestämmelserna Euro 6 för lastbilar och bussar och Tier 4f för anläggningsmaskiner och Volvo Penta. Samtliga dessa produkter kommer att stärka vår ställning som en föregångare i våra branscher och de kommer att bidra till att föra oss närmare vår vision att bli världsledande inom hållbara transportlösningar.

För att säkerställa framtida, konkurrenskraftiga produkter för samtliga våra verksamheter så är vi i en intensiv period i vilken vi förnyar och breddar produktportföljerna.

Fullt fokus på strategin
2012 var året då vi lade en ny grund för koncernen och 2013 är året då vi ska börja verkställa våra strategiska mål för 2015, vilka tar tydligt sikte på att förbättra Volvokoncernens övergripande lönsamhet. Vi har fullt fokus på vår strategi, och planer har tagits fram för vart och ett av de 20 strategiska målen. Dessa har i sin tur specificerats och brutits ned i fler än 400 huvudaktiviteter som kommer att genomföras för att förbättra lönsamheten. Vår strategi beskrivs närmare i denna årsredovisning.

Grunden är lagd

  • Reviderad vision för koncernen
  • Nya finansiella mål
  • Nytt incitamentsprogram anpassat efter de finansiella     målen
  • Nya strategiska mål
  • Ny organisation
  • Nya management team
  • Nytt, processorienterat arbetsflöde
  • Ny bolagsstyrning
  • Ny varumärkespositionering

Den höga aktivitetsnivån har varit uppenbar under inledningen av 2013. Det nyligen undertecknade avtalet med Dongfeng, som väntar på myndighetsgodkännande, är en viktig händelse i Volvokoncernens historia. Det kommer att ta oss in på den viktiga kinesiska lastbilsmarknaden, och när uppgörelsen är fullbordad kommer Volvokoncernen att bli världens största tillverkare av tunga lastbilar.

Jag vill också framföra min tacksamhet till samtliga anställda i Volvokoncernen för alla deras insatser under 2012. Under 2013 fortsätter vi med full fart framåt. Vi har en intensiv och spännande period framför oss, och jag är övertygad om att Volvokoncernen kommer att stå ännu starkare på marknaden när konjunkturen vänder upp igen.

Olof Persson
VD och koncernchef