Värdeskapande

Skapar värde för många intressenter


Produkter i användning

Värdeskapande

  • Lastbilar tillverkade av Volvokoncernen transporterar gods och varor så att samhället fungerar, våra bussar är viktiga delar i effektiva transportsystem och våra industrimotorer används som reservkraft på t.ex. sjukhus. Detta är bara några exempel på våra produkters och tjänsters bidrag till samhället.
  • Det rullar över 2 miljoner lastbilar och 100.000 bussar som koncernen tillverkat de senaste tio åren på världens vägar.Vid byggarbetsplatser finns över en halv miljon anläggningsmaskiner som vi tillverkat de senaste tio åren.

    Hållbarhetsperspektiv
    Som tillverkare av kommersiella transportlösningar spelar våra produkter och tjänster en viktig roll i det dagliga livet och en viktig komponent i transportsystemet. Vi deltar också i utvecklingen av effektiva transportsystem genom initiativ såsom Gröna korridorer, BRT-system, debatt kring förnyelsebara bränslen och transportpolitiska frågor.

    Majoriteten av de negativa effekterna från våra produkter sker under användningsfasen. Vi strävar efter att erbjuda rätt produkter och tjänster för att uppnå säkra och energieffektiva transportsystem.