Mkr 2012 2011
Inköp av varor och tjänster 211.458 214.483
Löner och ersättningar* 39.446 37.039
Sociala kostnader* 9.680 8.652
Pensionskostnader* 4.126 3.471
Inkomstskatter 4.097 6.814
Räntor betalda till långivare 2.476 2.875
Utdelning till aktieägare 6.083 6.082
* För ytterligare information se not 27 till koncernens räkenskaper.