Värdeskapande

Skapar värde för många intressenter

Aktieägare

Av årets vinst på 11.258 Mkr får AB Volvos aktieägare en viss andel i form av en utdelning, efter det att verksamheten har tillförts nödvändigt kapital för fortsatt utveckling enligt strategierna. Styrelsen har föreslagit en utdelning på 3,00 (3,00) kronor per aktie motsvarande totalt 6.083 Mkr (6.082) för helåret 2012.