Strategisk inriktning

Vår väg mot målen

Allt arbete i Volvokoncernen utgår från vår vision, våra värderingar och den önskade positionen. Utifrån denna kärna skapas yttre ringar i form av mål och fokusområden hela vägen ut till konkreta aktiviteter med tydliga ansvarsbärare. Det leder till ett ansvarsfullt företagande, sett utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Volvokoncernens långsiktiga planer stakar ut vägen in i framtiden – mot vår vision, våra mål och vår önskade position. Våra kärnvärden, fokusområden, strategiska mål, färdplaner mot målen och aktivitetsplaner hjälper oss att nå dit på ett så effektivt sätt som möjligt.

Under 2012 har vi anpassat Volvokoncernens styrning till att bli mer effektiv och lanserat en ny strategi för att nå Volvokoncernens mål, önskade position och ytterst vår vision.

Allt arbete inom Volvokoncernen sker utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, eftersom vi är övertygade om att ansvarsfullt företagande bidrar till långsiktig framgång. Att ta ansvar ligger djupt rotat i vår kultur och har sin grund i kärnvärdena och principerna i koncernens uppförandekod. Vi strävar efter att ta ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar för verksamheten, produkterna och tjänsterna inom de områden där koncernen har möjlighet att påverka.

Därigenom kan vi stärka våra varumärken och stärka relationerna med affärspartners och därigenom skapa nya affärsmöjligheter som erbjuder långsiktig tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Förändrade förutsättningar
Volvokoncernens globala närvaro har genomgått en dramatisk förändring under det senaste årtiondet. Koncernen har vuxit avsevärt i tillväxtmarknader och har hälsat nya medarbetare och bolag välkomna. Som en följd av detta har koncernen i dag verksamhet på cirka 190 marknader och sysselsätter totalt ca 115.000 personer som strävar efter att skapa effektiva och hållbara transportlösningar för våra kunder.  

Anpassningar av styrningen
Under det senaste året gjode vi omfattande insatser för att anpassa Volvokoncernen till de förutsättningar och förväntningar som omvärlden och framtiden erbjuder – och för att nå vår önskade position 2020. Insatserna har medfört att vi har tagit klivet mot att styras som en koncern med koordinerade långsiktiga planer för affärsområdena. Takten har ökat när det gäller styrning och avstämningar kopplat till utvecklingen i affärsområdena. Vi har etablerat en distinkt varumärkesportfölj och gått från ett regionalt fokus med varje varumärke för sig till ett globalt koordinerat angreppssätt. Dessutom har vi skapat tydligare ansvarsfördelning med mätbara mål. Allt detta är nödvändigt att ha på plats innan arbetet utifrån nya strategier kan påbörjas.

Strategiprocess för att nå önskad position och vision Under 2012 lanserades en ny strategiprocess, som mynnar ut i treåriga strategier för Volvokoncernens enskilda affärsområden. Processen ledde fram till 5-9 fokusområden, som har särskilt stor betydelse för den framtida utvecklingen, och ca 20 strategiska mål per affärsområde. De strategiska målen delas upp i fler än 100 färdplaner och i ett stort antal aktivitetsplaner.

Vår struktur för styrning manar till tät uppföljning samt snabba och effektiva beslut och tidiga korrigeringar, vid behov. Systemet syftar även till att involvera samtliga medarbetare, genom att förtydliga på vilket sätt varje enskild individ är viktig för att nå målen.