Risker och osäkerhetsfaktorer

Kontrollerat risktagande

Verksamhetsrisk

Lönsamheten beroende av nya framgångsrika produkter
Volvokoncernens långsiktiga lönsamhet är beroende av företagets förmåga att framgångsrikt utveckla och marknadsföra sina nya produkter. Produktlivscyklerna fortsätter att bli kortare och kortare, vilket gör det än viktigare att koncernen lyckas väl inom produktutveckling.

Beroende av leverantörer
Volvokoncernen köper råmaterial och komponenter från många utomstående leverantörer. En väsentlig del av koncernens behov av råmaterial och insatsvaror tillgodoses av leverantörer som ensamma täcker hela behovet. Effekterna av avbrott i leveranserna varierar beroende på artikel och komponent. Vissa artiklar och komponenter är standard för branschen, medan andra är egenutvecklade och kräver unika verktyg som tar tid att ersätta.

Volvokoncernens kostnad för råmaterial och komponenter kan variera kraftigt över konjunkturcykeln. Kostnadsvariationer kan orsakas av förändringar av världsmarknadspriser på råmaterial eller av våra leverantörers förmåga att leverera.

Immateriella tillgångar
AB Volvo äger eller har på annat sätt rätt att använda patent och varumärken som avser de produkter företaget tillverkar och försäljer. Dessa har erhållits under lång tid och är värdefulla för Volvokoncernens verksamhet. AB Volvo anser inte att någon av koncernens verksamheter är starkt beroende av något enskilt patent eller någon enskild grupp av patent.

Genom Volvo Trademark Holding AB äger AB Volvo och Volvo Personvagnar gemensamt varumärket Volvo. AB Volvo har ensamrätt att använda namnet och varumärket Volvo för sina produkter och tjänster. På liknande sätt har Volvo Personvagnar ensamrätt att använda namnet och varumärket Volvo för sina produkter och tjänster.

Volvokoncernens rättigheter att använda varumärket Renault är begränsade till enbart lastbilsverksamheten och regleras av ett licensavtal med Renault s.a.s., som är ägare till varumärket Renault. Under 2012 uppgick betalningen för licensavgifter till Renault s.a.s till 6,4 Mkr.

Volvokoncernens rättigheter att använda varumärket Panhard regleras i ett licensavtal med Peugeot SA. Under 2012 uppgick betalningen för licensavgifter till Peugeot SA till 90.000 kronor.

Klagomål och stämningar
Volvokoncernen kan bli föremål för klagomål och stämningar från kunder, anställda eller annan tredje part. De kan gälla hälso-, miljö-, säkerhets- eller verksamhetsfrågor eller underlåtenhet att följa gällande lagar och bestämmelser. I not 24 Eventualförpliktelser finns information om rättsliga processer där bolag inom Volvokoncernen är part.

Även om dessa tvister skulle lösas framgångsrikt, utan direkta negativa ekonomiska följder, kan de få negativa följder för koncernens rykte och ta resurser i anspråk.

Humankapitalrisk
En avgörande faktor för att förverkliga Volvokoncernens vision är våra medarbetare och deras kunskap och kompetens. Den framtida utvecklingen är beroende av att bolaget bibehåller sin position som en attraktiv arbetsgivare. För att stödja detta strävar Volvokoncernen efter ett arbetsklimat där energi, passion och respekt för individen är ledstjärnor. Varje år genomförs en koncernövergripande undersökning, och enligt denna undersökning har andelen nöjda medarbetare legat på en hög nivå de senaste åren.