Risker och osäkerhetsfaktorer

Kontrollerat risktagande

Riskfaktorer på kort sikt

En efterfrågeökning skulle kunna leda till förseningar i inleveranser beroende på leverantörernas finansiella instabilitet eller brist på resurser.

Osäkerhet avseende kunders tillgång till finansiering av produkter i tillväxtmarknader kan ha en negativ påverkan på efterfrågan.

Volvokoncernen prövar årligen, eller oftare om behov föreligger, värdet på goodwill och andra immateriella tillgångar för eventuellt nedskrivningsbehov. Övervärden varierar mellan de olika verksamheterna och är således i olika grad känsliga för förändringar i antaganden och omvärldsfaktorer. Instabilitet i marknadens återhämtning och volatilitet i räntor och valutor kan leda till indikation på nedskrivningsbehov.

För mer information om immateriella anläggningstillgångar, se not 12.

Rapporterade eventualförpliktelser återspeglar en del av Volvokoncernens riskexponering, se not 24 för eventualförpliktelser.

Avtalsvillkor relaterade till offentliga uppköpserbjudanden
En del av AB Volvos långfristiga finansieringsavtal innehåller bestämmelser som innebär att långivaren i vissa fall har rätt att kräva förtida betalning om kontrollen över bolaget förändras. Det är AB Volvos bedömning att det har varit nödvändigt att acceptera dessa bestämmelser för att erhålla finansiering på i övrigt godtagbara villkor. Bestämmelser som kan innebära att avtal kan komma att förändras eller upphöra att gälla om kontrollen över bolaget förändras förekommer också i vissa av de avtal varigenom Renault Trucks givits rätt att sälja Renault s.a.s. respektive Nissan Motor Co. Ltd:s lätta lastbilar samt i vissa av koncernens inköpsavtal.