Risker och osäkerhetsfaktorer

Kontrollerat risktagande

Omvärldsrisk

Fordonsbranschen är cyklisk
Det sker kraftiga svängningar i efterfrågan på Volvokoncernens marknader i samband med förändringar av den allmänna konjunkturen. Investeringar i infrastruktur, anläggningsarbeten, gruvdrift och bostadsbyggande påverkar koncernens verksamhet då koncernens produkter utgör en viktig del av dessa sektorer. En negativ utveckling i ekonomin för Volvokoncernens kunder kan också påverka rådande orderböcker i form av avbokningar av tidigare beställda produkter. Den cykliska efterfrågan på koncernens produkter gör att det finansiella resultatet för verksamheten är beroende av koncernens förmåga att snabbt reagera på förändringar av efterfrågan, och i synnerhet att anpassa produktionsnivåer samt tillverknings- och rörelsekostnader.

Intensiv konkurrens
En fortsatt konsolidering i branschen väntas skapa färre men starkare konkurrenter. De främsta konkurrenterna är Daimler, Paccar, Navistar, MAN, Scania, Caterpillar, Komatsu, Cummins och Brunswick. Under senare år har även nya konkurrenter vuxit fram i Asien, framförallt i Kina. Dessa är idag i huvudsak aktiva på sina hemmamarknader men förväntas öka sin närvaro också i andra delar av världen.

Priserna kan förändras
Priserna på kommersiella fordon har ibland ändrats avsevärt på kort tid på vissa marknader. Denna instabilitet orsakas av flera faktorer, bland annat kortvariga variationer i efterfrågan, brist på vissa insatsvaror, osäkerhet om de bakomliggande ekonomiska förutsättningarna, förändringar av importregleringar, alltför stora lager och ökad konkurrens. Överkapacitet i branschen kan uppkomma vid minskad efterfrågan. Denna överkapacitet kan leda till ytterligare prispress.

Omfattande lagstiftningskrav
Bestämmelserna för utsläppsnivåer, buller, säkerhet och nivåer av föroreningar från produktionsanläggningar är omfattande inom branschen.

De största utmaningarna vad gäller produktlagstiftning rör minskade utsläpp från motorerna. Volvokoncernen är en stor aktör i fordonsbranschen och en av världens största tillverkare av tunga dieselmotorer. Koncernens resurser för produktutveckling är väl samordnade för att klara av den forskning och utveckling som behövs för att möta skärpta emissionskrav. Framtida produktbestämmelser är väl kända och koncernens strategi för produktutveckling är väl anpassad för införandet av dessa bestämmelser.