Risker och osäkerhetsfaktorer

Kontrollerat risktagande

Finansiell risk

Volvokoncernen är i sin verksamhet exponerad för olika typer av finansiella risker. Koncerngemensamma riktlinjer, vilka uppdateras och fastställs årligen, ligger till grund för respektive koncernföretags hantering av dessa risker. Målen i koncernens riktlinjer avseende finansiell riskhantering är att optimera koncernens kapitalkostnader genom att tillvarata stordriftsfördelar, att minimera negativa resultateffekter till följd av ändrade valutakurser eller marknadsräntor, att optimera risktagande samt att klargöra ansvarsfördelningen. Uppföljning och kontroll av att fastställda riktlinjer efterlevs sker kontinuerligt. Upplysning om de viktigaste inslagen i koncernens system för intern kontroll och riskhantering i samband med upprättandet av koncernredovisningen lämnas i Bolagsstyrningsrapporten på sidorna 74-88 i den tryckta versionen. Huvuddelen av Volvokoncernens finansiella transaktioner utförs genom internbanken, Volvo Treasury, som bedriver sin verksamhet inom fastställda riskmandat och limiter. Kreditrisker hanteras huvudsakligen på affärsområdesnivå.

Innebörden av olika finansiella risker samt mål och riktlinjer för hantering av dessa risker beskrivs utförligt i noterna 4 och 30. Nedan beskrivs kortfattat olika aspekter på finansiell risk var för sig. Volvokoncernens redovisningsprinciper avseende finansiella instrument beskrivs i not 30. Den samlade effekten på ett företags konkurrenskraft påverkas dock av hur de olika makroekonomiska faktorerna interagerar.

Ränterisker
Med ränterisker avses risker att ändrade räntenivåer påverkar koncernens resultat och kassaflöde (kassaflödesrisker) eller det verkliga värdet av finansiella tillgångar och skulder (prisrisker).

Valutarisker
Mer än 90% av Volvokoncernens försäljning sker utanför Sverige. Förändringar i valutakurser har en direkt påverkan på Volvokoncernens rörelseresultat, balansräkning och kassaflöde samt en indirekt påverkan på koncernens konkurrenskraft, vilket över tid påverkar koncernens resultat.

Kreditrisker
En betydande del av koncernens kreditrisk är relaterad till hur koncernens finansiella tillgångar placerats. Huvuddelen av dessa är placerade i räntebärande papper utgivna av bolåneinstitut i Sverige.

Likviditetsrisker
Volvokoncernen försäkrar sig om att hålla en god finansiell beredskap genom att ständigt hålla en viss andel av omsättningen i likvida tillgångar.

Marknadsrisk avseende investeringar i aktier eller aktieliknande instrument
Volvokoncernen är indirekt exponerad för marknadsrisker avseende aktier och liknande instrument genom att förvaltningskapital, vilket har överförts till fristående pensionsplaner, delvis placeras i instrument av detta slag.