Resultatutveckling

Minskad lönsamhet

Volvokoncernen

Nettoomsättning
Volvokoncernens nettoomsättning sjönk med 2% till 303.647 under 2012, jämfört med 310.367 föregående år.

Rörelseresultat
Volvokoncernens rörelseresultat uppgick till 17.622 (26.899).

Industriverksamhetens rörelseresultat minskade till 16.130, jämfört med 25.930 föregående år. Kundfinansieringsverksamhetens rörelseresultat steg till 1.492 Mkr (969).

Finansnetto
Årets räntenetto var -1.966, jämfört med -2.267 föregående år. 

Under året påverkades Övriga finansiella intäkter och kostnader positivt med 7 från marknadsvärdering av derivat som huvudsakligen används för att eliminera ränteexponeringen i låneportföljen. Under 2011 var påverkan positiv och uppgick till 544.

Inkomstskatter
Årets skattekostnad uppgick till 4.097 (6.814) och skattesatsen var 27% (27).

Periodens resultat och resultat per aktie
Periodens resultat uppgick till 11.258 (18.115), vilket motsvarar ett resultat per aktie efter utspädning på 5,44 kronor (8,75). Avkastningen på eget kapital var 12,9% (23,1).