Jämfört med föregående år, Mkr  
Nettoomsättning1) 1.904
Kostnad för sålda produkter –610
Forsknings- och utvecklingskostnader –15
Försäljnings- och administrationskostnader 25
Sammanlagd effekt av valutakursförändringar på rörelseresultatet 1.304
1) Koncernens försäljningsvärde redovisas till månatliga genomsnittskurser och effekten av gjorda valutasäkringar redovisas bland "Kostnad för sålda produkter".