Mkr 2012 2011
Leasing och finansiella intäkter 9.783 8.883
Leasing och finansiella kostnader –6.036 –5.693
Bruttoresultat 3.747 3.190
     
Försäljnings- och administrationskostnader –1.696 –1.618
Kostnader för osäkra fordringar –640 –682
Övriga rörelseintäkter och kostnader 81 78
Rörelseresultat 1.492 969
     
Inkomstskatter –434 –323
Periodens resultat 1.058 646
     
  Avkastning på eget kapital 12,5 7,3