Mkr 2012 2011
Nettoomsättning 296.031 303.589
Kostnad för sålda produkter –231.216 –233.097
Bruttoresultat 64.815 70.492
   Bruttomarginal, % 21,9 23,2
     
Forsknings- och utvecklingskostnader –14.794 –13.276
Försäljningskostnader –26.582 –25.181
Administrationskostnader –5.639 –4.753
Övriga rörelseintäkter och kostnader –1.600 –1.045
Resultat från innehav av intressebolag –23 –82
Resultat från övriga aktieinnehav –46 –225
Rörelseresultat Industriverksamheten 16.130 25.930
     
   Rörelsemarginal, % 5,4 8,5