Mkr   2012 2011
Periodens resultat   11.258 18.115
Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet   –3.916 –980
Omräkningsdifferenser avseende säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet   0 –3
Ackumulerade kursdifferenser återförda till resultatet   –118 –30
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning   –4 39
Förändring av säkringsreserv  Not 19 8 –144
Övrigt totalresultat, netto efter inkomstskatter   –4.030 –1.118
Periodens totalresultat   7.228 16.997
       
       
Hänförligt till:      
Moderbolagets aktieägare   7.092 16.681
Minoritetsandelens resultat   136 316
    7.228 16.997