Mdr kr  Förändring (exklusive valuta)  Valutaeffekt  Totalt
Rörelseresultat 2011     26,9
Förändring av bruttoresultat Industriverksamheten1) –7,0 1,3 –5,7
Förändring av bruttoresultat Kundfinansieringsverksamheten 0,6 0 0,6
Högre aktivering av utvecklingskostnader 1,2 –0,1 1,1
Högre utgifter för forskning och utveckling –2,7 0,1 –2,6
Högre försäljnings- och administrationsomkostnader –2,3 0 –2,3
Omstrukturering och effektivitetsprogram i Europa och Japan –1,6 0 –1,6
Resultat vid försäljningen av Volvo Aero  0,6 0 0,6
Volvos vinstdelningsprogram 0,3 0 0,3
Försäkringsersättning för skador orsakade av jordbävningen och tsunamin i Japan 2011 0,1 0 0,1
Avsättning relaterad till en ofördelaktig utgång av en tvist med EPA –0.1 0 –0.1
Övrigt 0,3 0 0,3
Rörelseresultat 2012     17,6

1) Under 2012 påverkades bruttoresultatet av underabsorption av kostnader om -2,7 Mdr kr samt justering av garantiavsättningar -0,5 Mdr kr. Störningar i koncernens japanska verksamhet, till följd av jordbävning och tsunami påverkade bruttoresultatet med -0,7 Mdr kr under 2011.