Industriverksamheten   Kundfinansiering   Elimineringar    Volvokoncernen
Mkr   2012 2011   2012 2011   2012 2011   2012 2011
Nettoomsättning  Not 6, 7 296.031 303.589   9.783 8.883   –2.167 –2.104   303.647 310.367
Kostnad för sålda produkter   –231.216 –233.097   –6.036 –5.693   2.167 2.104   –235.085 –236.685
Bruttoresultat   64.815 70.492   3,747 3.190   0 0   68.562 73.682
                         
Forsknings- och utvecklingskostnader  Not 6 –14.794 –13.276   0 0   0 0   –14.794 –13.276
Försäljningskostnader   –26.582 –25.181   –1.666 –1.618   0 0   –28.248 –26.799
Administrationskostnader   –5.639 –4.753   –30 0   0 0   –5.669 –4.753
Övriga rörelseintäkter och kostnader  Not 8 –1.600 –1.045   –559 –603   0 0   –2.160 –1.649
Resultat från andelar i intresseföretag  Not 5, 6 –23 –82   0 0   0 0   –23 –81
Resultat från övriga aktieinnehav  Not 5 –46 –225   0 0   0 0   –47 –225
Rörelseresultat   16.130 25.930   1.492 969   0 0   17.622 26.899
                         
Ränteintäkter och liknande resultatposter   510 644   0 0   0 –37   510 608
Räntekostnader och liknande resultatposter   –2.476 –2.912   0 0   0 37   –2.476 –2.875
Övriga finansiella intäkter och kostnader  Not 9 –301 297   0 0   0 0   –301 297
Resultat efter finansiella poster   13.863 23.959   1.492 969   0 0   15.355 24.929
                         
Inkomstskatter  Not 10 –3.663 –6.490   –434 –323   0 0   –4.097 –6.814
Periodens resultat*   10.200 17.496   1.058 646   0 0   11.258 18.115
                         
*Hänförligt till:                        
Moderbolagets aktieägare                     11.039 17.751
Minoritetsandelar i resultat  Not 11                   219 364
                      11.258 18.115
                         
Resultat per aktie före utspädning, kronor  Not 19                   5,44 8,76
Resultat per aktie efter utspädning, kronor  Not 19                   5,44 8,75