Resultatutveckling

Minskad lönsamhet


Kundfinansierings-
verksamheten

Den totala nyfinansieringsvolymen under 2012 uppgick till 46,6 miljarder kronor (44,8). Nyfinansieringen steg med 5,3% jämfört med 2011 justerat för förändrade valutakurser som ett resultat av ökade penetrationsnivåer. Totalt finansierades 50.994 nya fordon och maskiner från Volvokoncernen (49.757). På de marknader där finansiering erbjuds var den genomsnittliga penetrationsgraden 27% (25).

Den 31 december 2012 uppgick kreditportföljen netto till 99.690 (94.275). Kreditportföljens upplåning är fullt matchad när det gäller löptider, räntenivåer och valutor i enlighet med Volvokoncernens policy. Läs mer i not 15.

Årets rörelseresultat uppgick till 1.492 jämfört med 969 föregående år. Avkastningen på eget kapital var 12,5% (7,3). Vid årets slut uppgick soliditeten till 8,1% (9,1). Det förbättrade resultatet är framför allt en effekt av ökade tillgångar som ger avkastning och goda marginaler. Under året uppgick avsättningarna för osäkra fordringar till 640 (682) medan nedskrivningarna uppgick till 577 (804). Under 2012 motsvarade nedskrivningarna 0,58% av kreditportföljen (0,93). Den sammanlagda andelen kreditreserver i förhållande till kreditportföljen var 1,23% den 31 december 2012 (1,33).