Resultatutveckling

Minskad lönsamhet

Industriverksamheten

Under 2012 minskade nettoomsättningen i Volvokoncernens industriverksamhet med 2% till 296.031 (303.589).

Jämfört med 2011 ökade försäljningen i Nordamerika, östra Europa samt på vissa mindre marknader. Däremot minskade omsättningen i västra Europa, Sydamerika och Asien.

Minskad lönsamhet
Under 2012 uppgick rörelseresultatet i Volvokoncernens industriverksamhet till 16.130, jämfört med 25.930 föregående år. Industriverksamhetens rörelsemarginal uppgick till 5,4% (8,5).

Resultatförsämringen var en effekt av minskad försäljning, lågt kapacitetsutnyttjande i det industriella systemet och omstruktureringskostnader under det andra halvåret. Resultatet påverkades av omstruktureringsåtgärder till ett belopp om 1.524 huvudsakligen inom lastbilsverksamheten samt inom bussverksamheten. Därutöver gjordes garantiavsättningar inom lastbilsverksamheten om 500. Avyttringen av Volvo Aero hade en positiv påverkan om 568.

Under 2012 uppgick forsknings- och utvecklingskostnaderna till 14.794 (13.276). De fortsatt höga kostnaderna är en konsekvens av ett stort antal projekt relaterade till introduktionen av nya produkter de närmaste åren.

Försäljningskostnaderna steg med 6%. Kostnader förknippade med lanseringarna av nya produkter ökade utgifterna.

Valutapåverkan på rörelseresultatet
Rörelseresultatet för 2012 påverkades positivt med cirka 1,3 miljarder kronor till följd av förändrade valutakurser jämfört med 2011, huvudsakligen som en konsekvens av att dollarn varit stark under en stor del av året.