Produktion

Med miljön i fokus

Ett viktigt verktyg i produktionen är Volvo Production System (VPS) som innehåller metoder för att effektivisera verksamheten och minimera produktivitetsförlusterna

Miljöarbetet är och har under lång tid varit en av hörnstenarna i koncernens arbete. Den gemensamma miljöpolicyn är ett av de viktigaste dokumenten för styrning. Policyn är grunden för koncernens miljöledningssystem, strategier och mål, revisioner och åtgärder.

Volvokoncernen bedriver tillverkning i 18 länder runt om i världen. Ett viktigt verktyg är Volvo Production System (VPS) som innehåller metoder för att effektivisera verksamheten och minimera produktivitetsförlusterna.

VPS innehåller även verktyg bland annat för kartläggning av arbetsplatsrelaterade risker, indikatorer för att mäta hälsa och säkerhet och metodik för ergonomiska arbetsplatser. Idag är 17 av koncernens produktionsanläggningar certifierade enligt den internationella standarden för arbetsmiljö OHSAS 18001. Inom VPS finns även en del som hanterar miljöfrågor. Vid slutet av 2012 arbetade 97% av de anställda i produktionen vid enheter som är certifierade i enlighet med miljölednings- och kvalitetsledningssystem, i huvudsak ISO 14001 och ISO 9001. På varje produktionsenhet finns det miljösamordnare, skyddsombud och kvalitetssamordnare. Indikatorer används för att mäta och följa upp arbetet inom miljö, hälsa och säkerhet.

Koncernens miljömål används för att styra, utveckla och följa upp miljöarbetet. Att fokusera på energibesparingsåtgärder är bra både för miljön och för koncernens finansiella resultat. För ett par år sedan när Volvokoncernen lanserade världens första koldioxidneutrala fabrik var huvudskälet att minska miljöbelastningen, men det stod ganska snart klart att det också var en bra ekonomisk investering som långsiktigt kommer att generera betydande kostnadsbesparingar.

Samtliga produktionsanläggningar måste uppfylla gemensamma minimikrav avseende kemikalier, energiförbrukning, emissioner till luft och vatten, avfallshantering, miljöorganisation och förbättringsarbete. Sedan 1989 utförs miljörevisioner för att säkerställa att miljöpolicyn följs och vid förvärv görs en genomgång av bolag och fastigheter som beaktar miljöfaktorer och risker.

År 2012 fanns det 15 tillståndspliktiga anläggningar i Sverige. Alla har nödvändiga miljötillstånd och inga behöver förnyas 2013. Årligen inventeras förekomsten av förorenad mark på koncernens fastigheter. Under 2012 pågick en efterbehandling av förorenad mark på Volvokoncernens fastigheter i Sverige. Under 2012 har en större miljöincident inträffat i Eskilstuna. Läckage av olja upptäcktes i tid och stoppades innan det nådde en närliggande å. Inga miljötvister pågår.

Fabriken i New River Valley först i USA med två höga energicertifieringar
Fabriken i New River Valley (NRV), som är Volvo Lastvagnars största, har blivit certifierad enligt ISO 50001 och SEP (Superior Energy Performance). ISO 50001 är en internationell standard och SEP är ett certifieringsprogram i USA för utvecklingen av kontinuerliga förbättringar inom energieffektivitet. NRV-fabriken SEP-certifierades på platinanivå – den högsta möjliga – för energiförbättringar med mer än 15% under en treårsperiod. Att uppnå ISO 50001- och SEP-standarderna innebär en milstolpe för NRV på vägen mot att bli en koldioxidneutral fabrik.

Tillsammans med 32 andra större företag deltar NRV i förbättringsprogrammet DOE’s Better Buildings/Better Plants program. Åtagandet går bland annat ut på att inom en tioårsperiod minska energiintensiteten med 25% per enhet, och Volvo klarade programmets mål på ett år i stället för tio. Vissa lösningar som har hjälpt till att minska NRV:s energiförbrukning har varit tekniska, t.ex. automationssystem, uppvärmning med solenergi och infravärme, och många av idéerna har kommit från de anställda.

Läs mer i Volvo Sustainability Report 2012.