Fakta om Euro 6

  • Nya emissionsregler som gäller inom EU från den 1 januari 2014.
  • En femtedel så stora utsläpp av kväveoxider som Euro 5.
  • Hälften så stora utsläpp av partiklar som Euro 5.
  • Certifieringsreglerna har ändrats så att det bl.a. blir obligatoriskt att uppfylla emissionslagstiftningen ner till en omgivande temperatur på minst minus sju grader.
  • Emissionslagstiftningen omfattar kväveoxider (NOx), partiklar (vikt), partiklar (antal), ammoniak (NH3), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC).