Morgondagens transportbehov

Utmaningar skapar möjligheter

1 Demografiska förändringar och urbanisering
År 2050 beräknas antalet människor överstiga 9 miljarder. Sedan 2008 lever över hälften av jordens befolkning i städer och om femtio år beräknas den siffran nå två tredjedelar. Denna utveckling leder till ett ökat behov av transporter och bättre infrastruktur. Stora mängder gods, varor och människor transporteras dagligen inom och till och från städerna. Städer, och i synnerhet stora städer, ställer särskilda krav på stads- och trafikplanering. Dessutom behöver trafikstockningar, luftföroreningar och buller adresseras genom till exempel fordon som är särskilt anpassade för urbana miljöer.

Effektiva transporter med BRT-system
Bus Rapid Transit (BRT) är ett system med separata bussfiler, hög turtäthet samt enkel av- och påstigning. Det är snabbt, bekvämt, säkert och pålitligt. Dessutom är investeringskostnaden lägre än för alternativ som spårvägar och tunnelbana och miljöpåverkan minskas jämfört med om resenärerna åker i egen bil. Konceptet utvecklades i Curitiba i Brasilien och många städer runt om i världen ser BRT som en lovande lösning för kollektivtrafiken. Volvo Bussar är en världsledande leverantör av bussar för moderna BRT-system, som i Mexico City på bilden.

2 Klimatförändringar och alternativa bränslen
Klimatförändringarna är en av de mest komplexa och svåra frågorna i vår tid och förbränning av fossila bränslen, som olja, är den största källan till utsläpp av växthusgaser. Detta gör att minskad bränsleförbrukning är av största vikt, och det har också ökat intresset för alternativa, förnybara energikällor. Utvecklingen av alternativa bränslen och elektromobilitet ser olika ut i olika regioner, vilket innebär en utmaning att utveckla fordon som är anpassade för olika typer av energikällor. Storskalig användning av förnybara energikällor är även beroende av bl.a. politiska beslut och investeringskapacitet för att skapa den infrastruktur som krävs.

Bränsleeffektivitet och nya drivlinor
Inom Volvokoncernen strävar vi ständigt efter att minska den negativa påverkan våra produkter har på miljön. Det innefattar naturligtvis att öka bränsleeffektiviteten. Fram till 2020 räknar vi med att kunna åstadkomma en bränslebesparing på ca 15% för en lastbil jämfört med 2005. Vi lägger också ned avsevärda resurser på att utveckla alternativa drivlinor, exempelvis hybridlösningar och motorer som är optimerade för förnybara bränslen, såsom metandiesel och DME (dimetyleter).

3 Brist på naturtillgångar och råmaterial
Befolkningstillväxten, en snabbt växande medelklass och ökad köpkraft leder till att allt fler konsumerar allt mer. Människan tar allt mer land, vatten och andra resurser i anspråk. Att använda resurserna mer effektivt är nödvändigt och att återvinna än större andelar material blir därför allt viktigare för att säkerställa framtida tillgång på material.

Återvinningsbara produkter
Volvokoncernens produkter är till stor del återvinningsbara, eftersom deras vikt till ca 85% består av metall, till största delen järn, stål och aluminium. Resterande material är framför allt plast, gummi och material från elektroniska komponenter. Det finns demonteringsstationer där lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner plockas isär för återanvändning av vissa delar och återvinning av andra. På bilden syns fabriksrenovering inom Volvo Construction Equipment Reman.

4 Säkerhet och trygghet
När kraven på transporterna ökar kommer trafiksäkerheten att bli ännu viktigare. Ämnet står högt på agendan för regeringar och institutioner världen över. Under kommande år kommer fokus på säkerhet i ett bredare perspektiv att öka ytterligare. Detta påverkar säkerheten för förare, fordon och gods.

Smarta fordon
90% av alla trafikolyckor beror på den mänskliga faktorn. I smarta fordon kan aktiva säkerhetssystem som bl.a. kommunicerar med andra fordon och med omgivande infrastruktur avlasta föraren monotona arbetsuppgifter och i stället skapa förutsättningar för att denne kan fokusera sin uppmärksamhet där den behövs. Med avancerad teknik för identifiering, övervakning och dokumenthantering kan förare, fordon och last även på ett bättre sätt skyddas mot brott.

5 Kompetent arbetskraft
I vissa utvecklade länder har intresset för utbildning och arbete inom matematik, naturvetenskap och teknik minskat under flera år medan det i vissa utvecklingsländer har ökat. Behovet av kompetenta medarbetare med denna typ av specialistkompetens kommer dock att öka i takt med att produkter och tjänster blir allt mer avancerade.

Läs mer på  Volvo Sustainability Report 2012.

En attraktiv arbetsgivare
Volvokoncernens framgång hänger på att ha motiverade och engagerade medarbetare som är villiga att ta en aktiv del i utvecklingen av koncernen och dess framtid. Därför investerar koncernen i medarbetarnas utveckling, hälsa och välbefinnande. Volvokoncernen strävar också efter en kultur där medarbetarna uppmuntras till att utvecklas och söka nya utmaningar i sina karriärer.