Morgondagens transportbehov

Utmaningar skapar möjligheter

Långsiktig tillväxt

Först upp och sedan ned igen. Transportbranschen är cyklisk med svängningar upp och ned på kort sikt. Till det kommer emissionskrav, politiska beslut och förväntningar om framtiden som också påverkar kundernas beslut att köpa nu eller avvakta till senare. På lite längre sikt hänger branschens utveckling nära ihop med ett ökande transportbehov i takt med att ekonomierna växer.

Nära koppling till BNP-utvecklingen
Volvokoncernen är en del av den transportbransch som gör att produktionen kommer till konsumtionen. Vi är själva blodomloppet. Efterfrågan på transportkapacitet och därmed på många av koncernens produkter hänger nära ihop med BNP-utvecklingen.

Storleken på investeringar i infrastruktur är också nära kopplad till den ekonomiska tillväxten, vilken driver efterfrågan på bland annat anläggningsmaskiner. Stigande välstånd i världen innebär ett långsiktigt behov av att bygga bl.a. vägar, flygplatser, järnvägar, fabriker, kontor, köpcentra, bostäder och fritidsanläggningar.

På kort sikt påverkas efterfrågan av en rad faktorer som bränslepris, införandet av nya emissionsregler, ränteläge m.m.

Registreringarna av nya lastbilar på en viss marknad följer nära nog exakt samma mönster som den ekonomiska tillväxten i samma region.

– Transportsektorn ligger i hyfsad samklang med konjunkturen men efterfrågan på våra produkter styrs också väldigt mycket av förväntningar om framtiden, säger Johan Adler, ansvarig för Economic Research i Volvokoncernen.

Det är en av förklaringarna till att många nordamerikanska åkerier valde att skjuta upp sina investeringsbeslut under hösten 2012. Visserligen fanns det affärer att göra och gods att transportera, men med både presidentval och federala budgetförhandlingar runt hörnet bestämde sig kunderna för att ta det säkra före det osäkra och avvakta.

Ekonomierna utvecklas olika
Transportbranschens utveckling är direkt kopplad till den ekonomiska utvecklingen, men världens ekonomier rör sig inte alltid i samma takt. Exportberoende länder som Sverige och Tyskland påverkas mer när konsumenterna i grannländerna håller igen, medan länder som USA och Brasilien har stora hemmamarknader med många konsumenter, vilket gör att de påverkas mindre av vad som händer i omvärlden.

– Det är en enorm fördel för Volvokoncernen att vi är globala. Hade vi inte funnits på tillväxtmarknaderna hade vi inte haft den position vi har idag, säger Johan Adler.

En annan typ av händelse som påverkar hela fordonsindustrin är införandet av nya utsläppskrav. Nya krav har traditionellt sett inneburit dyrare och mer tekniskt komplicerade lastbilar. Det har skapat en förköpseffekt där åkare passat på att förnya sina flottor strax innan de nya kraven trätt i kraft. Samtidigt medför nya krav positiva effekter för miljön.

Tillväxttakt i olika delar av världen
Enligt Consensus Economics steg global BNP med 2,5% under 2012 jämfört med 3,1% under 2011. EU:s BNP sjönk med 0,3% jämfört med en tillväxt på 1,6% under 2011. USA:s BNP steg med 2,2% (1,8). Japans BNP växte med 1,9% efter en nedgång med 0,5% under 2011. Tillväxten i länder som Brasilien, Indien och Kina var i botten av konjunkturcykeln under 2012. För 2013 bedöms global BNP växa med 2,6%. De snabbväxande ekonomierna i framför allt Asien och Latinamerika bedöms vara de primära motorerna i den globala tillväxten.