Moderbolaget AB Volvos räkenskaper

Resultaträkning
Mkr   2012 2011
Nettoomsättning  Not 2 670 721
Kostnad för sålda tjänster  Not 2 –670 –721
Bruttoresultat   0 0
       
Administrationskostnader Not 2, Not 3 –1.026 –880
Övriga rörelseintäkter och kostnader Not 4 48 –146
Resultat från aktier och andelar i koncernföretag Not 5 3.151 1.658
Resultat från andelar i intresseföretag Not 6 4 130
Resultat från övriga aktier och andelar  Not 7 9 4
Rörelseresultat   2.186 766
       
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 8 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 8 –1.509 –1.677
Övriga finansiella intäkter och kostnader Not 9 –112 –96
Resultat efter finansiella poster   565 –1.007
       
Bokslutsdispositioner Not 10 5.628 7.085
Inkomstskatter Not 11 –1.092 –597
Periodens resultat   5.101 5.481
       
       
Övrigt totalresultat      
Periodens resultat   5.101 5.481
  Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning   –34 –159
  Övrigt totalresultat, netto efter inkomstskatter   –34 –159
Periodens totalresultat   5.067 5.322