Moderbolaget AB Volvos räkenskaper

Förvaltningsberättelse

Organisationsnummer 556012-5790
Belopp i miljoner kronor (Mkr) där annat ej anges. Beloppen inom parentes anger 2011 års värden.

AB Volvo är moderbolag i Volvokoncernen och verksamheten omfattar koncernens huvudkontor med tillhörande staber samt vissa koncerngemensamma funktioner.

I resultat från aktier och andelar i koncernföretag ingår 2.865 avseende vinst vid försäljning av aktieinnehavet i Volvo Aero AB. Resultatet inkluderar utdelningar med 920 (2.719) samt transferprisjusteringar och royalties om netto -524 (-1.000). Av utdelningarna erhölls 572 från Volvo Aero AB och 258 från Volvo Construction Equipment NV.

Bokfört värde av aktier och andelar i koncernföretag uppgick till 56.832 (59.460) varav 55.940 (58.934) avsåg aktier i helägda dotterbolag. Dotterbolagens motsvarande egna kapital (inklusive kapitalandel i obeskattade reserver men exklusive minoritetens andel) uppgick till 100.326 (99.139).

Av aktier och andelar i intresseföretag avsåg 1.752 (413) intresseföretag som i koncernbokslutet redovisas enligt kapitalandelsmetoden. De delar av intresseföretagens egna kapital som motsvarar AB Volvos ägarandel var 1.419 (413). Under 2012 förvärvade AB Volvo ytterligare aktier i det börsnoterade bolaget Deutz AG för 1.107. Totalt innehav uppgår därmed till 25% per den 31 december 2012.

Finansiell nettoskuld uppgick till 27.042 (30.665).

Eget riskbärande kapital (eget kapital med tillägg av obeskattade reserver) uppgick 41.241 (42.163) eller 54% (55%) av balansomslutningen.