Moderbolaget AB Volvos räkenskaper

Kassaflödesanalys
Mkr   2012 2011
Den löpande verksamheten          
Rörelseresultat     2.186   766
Avskrivningar som belastat rörelseresultatet     16   16
Övriga ej kassapåverkande poster Not 21   –2.788   67
Total förändring i rörelsekapital varav     127   –185
  Förändring i kundfordringar     134   –171
  Förändring i leverantörsskulder     –61   188
  Övriga förändringar i rörelsekapital     54   –202
Erhållna räntor och liknande poster     0   0
Erlagda räntor och liknande poster     –1.504   –1.672
Övriga finansiella poster     –105   –152
Erhållna/lämnade koncernbidrag, netto  Not 21   7.085   6.614
Erhållna inkomstskatter     5  
Kassaflöde från den löpande verksamheten     5.022   5.454
           
Investeringsverksamheten          
Investeringar i anläggningstillgångar     –74   –65
Försäljning av anläggningstillgångar     100  
Aktier och andelar i koncernföretag, netto Not 21   5.097   –93
Aktier och andelar i utomstående företag, netto Not 21   –1.098   –508
Kassaflöde efter nettoinvesteringar     9.047   4.788
           
Finansieringsverksamheten          
Nettoförändring av lån Not 21   –2.964   281
Utdelning till AB Volvos aktieägare     –6.083   –5.069
Förändring av likvida medel     0   0
           
Likvida medel vid årets början     0   0
           
Likvida medel vid årets slut     0   0
           
Likvida medel          
I likvida medel ingår Kassa och bank.