Moderbolaget AB Volvos räkenskaper

Balansräkning
Mkr   31 december 2012 31 december 2011
Tillgångar          
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar Not 12   52   88
Materiella anläggningstillgångar Not 12   74   80
Finansiella anläggningstillgångar          
  Aktier och andelar i koncernföretag Not 13   56.832   59.460
  Fordringar hos koncernföretag     83   38
  Andelar i intresseföretag  Not 13   3.374   2.401
  Övriga aktier och andelar Not 13   248   552
  Uppskjutna skattefordringar Not 11   1.964   3.060
Summa anläggningstillgångar     62.627   65.679
           
Omsättningstillgångar          
Kortfristiga fordringar          
  Kortfristiga fordringar hos koncernföretag     12.406   10.843
  Aktuella skattefordringar     0   0
  Övriga fordringar Not 14   1.078   501
Kassa och bank     0   0
Summa omsättningstillgångar     13.484   11.344
Summa tillgångar     76.111   77.023
           
Eget kapital och skulder          
Eget kapital          
Bundet eget kapital          
  Aktiekapital          
  (2.128.420.220 aktier à 1:20 kronor)      2.554   2.554
  Reservfond     7.337   7.337
Fritt eget kapital          
  Fria fonder     204   224
  Balanserade vinstmedel     26.041   26.563
  Periodens resultat     5.101   5.481
Summa eget kapital     41.237   42.159
           
Obeskattade reserver Not 15   4   4
           
Avsättningar          
  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 16   135   141
  Övriga avsättningar  Not 17   40   42
           
Långfristiga skulder Not 18        
  Skulder till koncernföretag     7   7
  Övriga skulder     0   11
           
Kortfristiga skulder          
  Leverantörsskulder     254   164
  Övriga skulder till koncernföretag     34.164   34.260
  Övriga skulder Not 19   270   235
Summa eget kapital och skulder     76.111   77.023
           
Ställda panter      
Eventualförpliktelser Not 20   243.887   270.346