Miljöanpassade produkter


Volvokoncernens framgång är beroende av att fortsätta vara innovativ och utveckla teknologier som kan omsättas till lönsamma produkter och tjänster.

Klimatförändringen är en av mänsklighetens största utmaningar. Forskning visar att transporter svarar för ca 13% av de totala växthusgasutsläppen som är orsakade av mänsklig aktivitet. Som en av världens största tillverkare av kommersiella fordon arbetar Volvokoncernen för att minska utsläppen av koldioxid vid användningen av koncernens produkter.

Tre fokusområden
Volvokoncernens produktutveckling påverkas bland annat av kostnaden och tillgången på bränsle samt lagstiftningen på miljöområdet. Koncernens forsknings- och utvecklingsarbete fokuserar därför på energieffektiva drivlinor, elektrifiering och hybriddrivlinor samt fordon som kan drivas med förnyelsebara bränslen.

Volvokoncernen deltar också i offentliga och privata samarbeten för att utveckla hållbara och effektiva transportsystem såsom stombusslinjer (BRT) och Intelligenta transportsystem (ITS).

Energieffektiva drivlinor
Det är när produkterna används som de har den största miljöpåverkan. Därför har koncernen ett livscykelperspektiv och tar hänsyn till den miljöpåverkan produkterna har från utveckling till skrotning och återvinning. Eftersom cirka 90% av den totala miljöpåverkan från en produkt uppstår när den används, ligger tyngdpunkten på att minska bränsleförbrukningen, koldioxidutsläppen och andra luftföroreningar. Grundprincipen är att varje ny produkt ska påverka miljön mindre än den produkt den ersätter.

Volvokoncernen uppskattar att den kan åstadkomma en bränslebesparing för en lastbil på cirka 15% år 2020 jämfört med 2005. Nya tekniska lösningar kan leda till ännu större besparingar. Exempelvis kan användningen av hybriddrivlinor minska bränsleförbrukningen med upp till 39% inom vissa användningsområden för bussar.

Tre fokusområden

  • Energieffektiva drivlinor
  • Elektrifiering och hybriddrivlinor
  • Förnyelsebara bränslen

Elektrifiering och hybriddrivlinor
Hybridteknik är en av de mest lovande och konkurrenskraftiga nya teknikerna för kommersiella fordon. Tack vare potentialen för minskad bränsleförbrukning innebär hybridtekniken lägre driftkostnader för kunderna, samtidigt som man radikalt minskar fordonens miljöpåverkan. De fordon som lämpar sig bäst för hybriddrift är fordon som gör många stopp och starter - stadsbussar, sopbilar och distributionslastbilar.

Volvokoncernens I-SAM-koncept består av en elmotor och en dieselmotor som arbetar parallellt och omväxlande kopplas in när de är det mest energieffektiva valet. Serieproduktionen av Volvos hybridbuss för stadstrafik och Volvos dubbeldäckare med hybriddrift startade redan under 2010. Bränslebesparingar på upp till 39% gör dem till kommersiellt lönsamma alternativ.

Under 2011 började Volvo Lastvagnar försäljningen av Volvo FE Hybrid till kunder på utvalda marknader i Europa. Med en plugin-lösning kan Volvo FE Hybrid minska bränsleförbrukningen med upp till 30% vid sophantering. Vid distribution är besparingen 15-20%.

Förnyelsebara och alternativa bränslen
Koldioxidneutrala transporter innebär att fordonen drivs av bränsle baserat på förnyelsebart råmaterial som exempelvis biomassa. Såväl ur ett ekonomiskt som miljömässigt perspektiv är det fördelaktigt att minska beroendet av fossila bränslen. Volvokoncernens forskning kring förnyelsebara bränslen är inriktad på metandiesel och DME (dimetyleter).

Gemensamt DME-projekt
DME är energieffektivt och har låg miljöpåverkan. Genom att ersätta diesel med Bio-DME bedöms koldioxidutsläppen kunna minskas med 95%. BioDME-projektet är ett samarbete mellan bland andra EU och svenska Energimyndigheten, som syftar till att involvera hela kedjan från produktionen av DME från biomassa, via distribution och till användningen som fordonsbränsle.

Kombinera metan och diesel
Fördelarna med metandieseltekniken är att metanbränsle redan finns tillgängligt som fordonsbränsle. Volvo FM och Volvo FL/FE finns i metandieselversion. Lastbilarna kan drivas med upp till 75% gas och kan därmed minska koldioxidutsläppen. Volvo Lastvagnar är den första tillverkaren i Europa som säljer gasdrivna lastbilar för fjärrtransporter.

Ny motor för Euro 6
Euro 6-lagstiftningen för utsläpp från tunga fordon, som träder i kraft i EU 2014, innebär att utsläppen av kväveoxid och partiklar kommer att vara 97% lägre jämfört med utsläppen från en lastbil från tidigt 1990-tal. Volvokoncernen lanserade under 2012 en motor som kommer att uppfylla Euro 6.

Samtliga lastbilsmodeller i USA certifierade enligt 2014 års utsläppskrav
The US Environmental Protection Agency och National Highway Traffic Safety Administration har certificerat Volvokoncernens samtliga lastbilsmodeller i USA av varumärkena Mack och Volvo i enlighet med de föreskrifter för bränsleförbrukning och utsläpp av växthusgaser som kommer att gälla från och med 2014.

Läs mer i Volvo Sustainability Report 2012.