Lastbilar

Försvagade marknader och lägre resultat

Volvo VM
Volvo VM är en lastbil utvecklad specifikt för den sydamerikanska marknaden där den används för regionala transporter och stadsdistribution.

Under 2012 skiftade marknadsförhållandena mellan olika delar av världen. I Europa, Sydamerika och Asien försvagades lastbilsmarknaderna medan Nordamerika visade tillväxt.

Efterfrågan i Europa dämpades successivt under året medan utvecklingen i Nordamerika präglades av ett starkt första halvår och ett svagare andra halvår. I Brasilien återhämtade sig efterfrågan mot slutet av året. Den japanska marknaden försvagades under det andra halvåret sedan statliga stimulansåtgärder för att investera i nya, miljöanpassade lastbilar upphört i juli.

Svagt på många marknader
Under 2012 uppgick marknaden för tunga lastbilar i Europa 28 (EU:s 27 länder minus Bulgarien plus Norge och Schweiz) till 221.000 lastbilar, vilket var en nedgång med 9% jämfört med 2011. Mot bakgrund av konjunkturutvecklingen är det svårt att göra en uppskattning över totalmarknaden för tunga lastbilar i Europa 29 under 2013. Nuvarande bedömning är att marknaden kommer att nå en nivå på cirka 230.000 tunga lastbilar.

Under 2012 steg totalmarknaden för tunga lastbilar i Nordamerika med 15% till 249.562 lastbilar, jämfört med 216.080 lastbilar under 2011. Totalmarknaden för 2013 är svår att uppskatta, men den förväntas vara på ungefär samma nivå som under 2012, cirka 250.000 tunga lastbilar.

Under 2012 minskade totalmarknaden för tunga lastbilar i Brasilien med 22% till 87.430 lastbilar jämfört med 111.471 lastbilar under 2011. Den brasilianska totalmarknaden för tunga lastbilar förväntas växa och nå en nivå på cirka 105.000 lastbilar under 2013.

I Japan steg totalmarknaden för tunga lastbilar under 2012 med 28% till 31.800 lastbilar (24.800). Under 2013 förväntas totalmarknaden för tunga lastbilar i Japan växa till cirka 35.000 lastbilar.

I Indien sjönk marknaden för tunga lastbilar under 2012 med 18% till 195.140 lastbilar (237.329).

Överlag bibehöll Volvokoncernen sina marknadspositioner, med undantag för i Japan. I Europa uppgick den gemensamma marknadsandelen inom tunga lastbilar till 25,7% (26,3) och i Nordamerika var den sammanlagda marknadsandelen 18,3% (18,2). I Brasilien steg marknadsandelen till 18,2% (17,1) medan den minskade till 17,5% (20,1) i Japan. I Indien uppgick marknadsandelen för Eicher till 31,4% (30,5)  i det medeltunga segmentet och till 3,9% (3,1) i det tunga segmentet.

Lägre resultat
Under 2012 minskade nettoomsättningen i lastbilsverksamheten med 3% till 192.283 Mkr (198.920) efter ett svagt andra halvår. Rörelseresultatet minskade till 10.216 Mkr (18.227) med en rörelsemarginal på 5,3% (9,2).

Den lägre rörelsemarginalen är ett resultat av lägre försäljning och lågt kapacitetsutnyttjande under andra halvåret samt omstruktureringskostnader. Lönsamheten påverkades även av den för närvarande höga investeringstakten i forskning och utveckling inför ett omfattande program för att förnya produktportföljen och med den tillhörande lanseringskostnader inom försäljning, tillverkning och eftermarknad. Bland projekten finns den nya Volvo FH-serien, en ny serie Renaultlastbilar, en ny serie lastbilar i de lägre prissegmenten för tillväxtmarknader, ett nytt medeltungt motorprogram samt forskning och utveckling inför den nya emissionslagstiftningen Euro 6.

Fortsatt produktförnyelse

Nya produkter
Den 5 juli presenterade Volvo Lastvagnar en motor anpassad för miljökraven Euro 6. Utsläppen av kväveoxider sänks med 77% och partikelutsläppen halveras från redan låga nivåer. Euro 6 kommer på Volvos D13-motor med 460 hk, som i dag utgör hjärtat i mer än en tredjedel av alla Volvo-lastbilar.

En helt ny generation Volvo FH presenterades för allmänheten i början av september genom samtidiga lanseringar i några av de viktigaste marknaderna i Europa. Den visades också på fordonsmässan i Hannover där den fick mycket positiva omdömen. Den avancerade tekniken i nya Volvo FH kommer att skapa en ny plattform för att stärka Volvo Lastvagnars konkurrenskraft. Tillverkningen startar våren 2013.

I december meddelades att Volvokoncernens samtliga lastbilsmodeller i USA blivit certifierade enligt 2014 års utsläppskrav.

Ny lastbilsstrategi och omorganisation i EMEA
Den nya strategin, som är ett för koncernen viktigt steg mot målet att förbättra rörelsemarginalen med 3 procentenheter, presenteras utförligt med början i kapitlel Mål för att säkra förbättrad lönsamhet för koncernen .

Volvokoncernen införde från den 1 januari 2013 en ny kommersiell organisation för lastbilsåterförsäljarnätverken i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Implementering sker under året. Omorganisationen syftar till att bättre ta till vara möjligheterna hos koncernens varumärken och produkter i enlighet med den nya strategin för lastbilsverksamheten.