Bolagsstyrningsrapport


Revisorernas yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i AB Volvo, org.nr 556012-5790

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2012 på sidorna 74-88 i den tryckta versionen och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Göteborg den 21 februari 2013
     
PricewaterhouseCoopers AB
     
Peter Clemedtson   Johan Rippe
Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor