Bolagsstyrningsrapport


3. Valberedning

Uppgifter
Valberedningens uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman framlägga förslag till ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag.

De år då val av revisor för Volvo skall äga rum skall valberedningen lämna förslag till stämman om val av revisor samt om arvode till revisorn. Härutöver skall valberedningen, enligt gällande instruktion för Volvos valberedning, lämna förslag till ledamöter att ingå i påföljande års valberedning.

Valberedningens förslag skall meddelas Volvo i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till årsstämman och samtidigt presenteras på Volvos hemsida. I samband med att kallelse utfärdas skall valberedningen bland annat uttala sig om huruvida de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget, har andra väsentliga uppdrag och deras innehav av aktier i Volvo.

Sammansättning
Enligt instruktion för Volvos valberedning antagen av årsstämman 2007 skall årsstämman välja fem ledamöter till valberedningen, varav fyra skall representera de röstmässigt största aktieägarna i bolaget som uttalat sin vilja att delta i valberedningen. Därutöver skall en av ledamöterna vara styrelseordföranden i AB Volvo. Vidare kan valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en representant till ledamot i valberedningen. Om ett sådant erbjudande lämnas skall det gå i turordning till de röstmässigt största aktieägare som inte redan är representerade i valberedningen. Antalet ledamöter i valberedningen får dock vara högst sju.

Volvos årsstämma 2012 beslutade enligt instruktionen att till ledamöter i valberedningen utse följande personer:

  • Carl-Henric Svanberg, styrelsens ordförande,
  • Jean-Baptiste Duzan, representerande Renault s.a.s.,
  • Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden,
  • Lars Förberg, representerande Violet Partners LP, och
  • Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen.

Valberedningen utsåg Carl-Olof By till valberedningens ordförande.