Bolagsstyrningsrapport


Svensk kod för bolagsstyrning

AB Volvos aktier är upptagna till handel vid NASDAQ OMX Stockholm och Volvo följer således NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter. Volvo tillämpar såsom noterat bolag också Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), vilken finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se.

Under perioden den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2012 har Volvo inte avvikit från någon av reglerna i Koden. 

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Koden, som en separat rapport som är skild från årsredovisningen. Volvos revisorer har gått igenom rapporten och ett yttrande från revisorerna har fogats till rapporten.