Bolagsstyrningsrapport


8. Styrning och organisationsstruktur

Volvos kärnvärden, vision och strategier
Volvos kärnvärden är kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. Dessa kärnvärden utgör grunden för utformningen både av koncernens långsiktiga mål och vision och av de strategier och planer vars syfte är att bidra till att målen och visionen uppnås.

Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar. Visionen beskriver det övergripande långsiktiga målet för verksamheten. Volvo har vidare slagit fast en önskad position 2020 som syftar till att nå den långsiktiga visionen. Därutöver har styrelsen beslutat om ett antal nya, finansiella mål för verksamheten som framförallt relaterar till tillväxt och lönsamhet, vilka gäller från och med 2012.

Hur Volvo skall nå visionen, den önskade positionen 2020 och de finansiella målen fastläggs dels genom långsiktiga planer för olika områden såsom varumärkespositionering, produktutveckling, finans och IT, dels genom mer kortsiktiga strategiska mål med en löptid på tre år. De långsiktiga planerna kan vara såväl koncernövergripande som affärsområdesspecifika och även om de har ett långsiktigt tidsperspektiv uppdateras de kontinuerligt. Vart tredje år formuleras konkreta fokusområden och strategiska mål som är specifika för koncernens olika affärsområden och divisioner. Dessa fokusområden och strategiska mål anger vad som skall uppnås de närmaste tre åren i syfte att nå de finansiella målen, den önskade positionen 2020 och på lång sikt även visionen.

Implementering av aktiviteter för att nå de strategiska målen har hög prioritet. Under aktuell treårsperiod rapporteras uppföljning av de strategiska målen månads- och kvartalsvis till ledningsgrupperna för respektive affärsområde/division. Eventuella risker att inte uppnå målen kan därmed uppmärksammas och diskuteras på ett tidigt stadium, och korrigeringar och åtgärder kan genomföras på ett effektivt sätt. På så vis blir vision och strategier verktyg i styrningen av koncernen.       

Styrdokument
En annan viktig del i styrningen av koncernen är koncernens policies och direktiv, såsom uppförandekoden och policies om investeringar, finansiella risker, redovisning, finansiell kontroll och internrevision, vilka innehåller koncerngemensamma operationella och finansiella regler för verksamheten samt ansvars- och befogenhetsstrukturer.

Organisationsstruktur
Volvokoncernens affärsverksamhet är organiserad i sex affärsområden; Lastbilsverksamheten, Volvo Construction Equipment, Bussar, Volvo Penta, Governmental Sales och Volvo Financial Services.

Lastbilsverksamheten, som utgör nästan två tredjedelar av koncernens totala omsättning, är organiserad i fem divisioner. Det finns tre divisioner för marknadsföring och försäljning; Group Trucks Sales & Marketing Americas (med ansvar för Nord- och Sydamerika), Group Trucks Sales & Marketing EMEA (med ansvar för Europa, Mellanöstern och Afrika) och Group Trucks Sales & Marketing and JVs APAC (med ansvar för Asien och Stillahavsregionen samt för koncernens samriskbolag på lastbilssidan). Vidare finns en division med ansvar för produktutveckling av motorer, växellådor och lastbilar samt för inköp; Group Trucks Technology (GTT). Slutligen finns inom lastbilsverksamheten en division med ansvar för produktion av lastbilar samt koncernens motorer och växellådor; Group Trucks Operations (GTO). GTO ansvarar också för koncernens reservdelsförsörjning och logistikverksamhet.

Det finns sju stabsfunktioner; Corporate Human Resources, Corporate Public & Environmental Affairs, Corporate Communication, Corporate Finance & Control, Corporate Legal & Compliance, Corporate Process & IT och Corporate Strategy, vars uppgift bl a är att ge stöd åt koncernchefen och koncernledningen med expertkunskap inom respektive stabsfunktionsområde samt att utveckla standarder för hela organisationen genom policies, direktiv och riktlinjer.

Vidare finns fler än tjugo koncernfunktioner som tillhandahåller tjänster och/eller produkter till hela koncernen, såsom exempelvis Volvo IT och Business Services.