Bolagsstyrningsrapport


Bolagsstyrningsmodell

Styrning av Volvokoncernen sker via ett antal organ. Aktieägarna utövar sitt inflytande genom att rösta på bolagsstämmor i AB Volvo, som är moderbolag i Volvokoncernen, och beslutar på så vis bl a om sammansättningen av AB Volvos styrelse och val av revisorer.

En valberedning utsedd av AB Volvos årsstämma lämnar förslag till nästkommande årsstämma beträffande bl a val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, externa revisorer samt förslag till beslut om arvode till styrelsen och revisorerna. 

Styrelsen är ytterst ansvarig för Volvos organisation och förvaltningen av dess verksamhet. Styrelsens arbetsuppgifter bereds delvis av dess revisionskommitté och dess ersättningskommitté.

Styrelsen utser vidare verkställande direktör i AB Volvo, tillika koncernchef. Koncernchefen leder koncernens löpande verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Ansvarsfördelning mellan och uppgifter för bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör regleras bl a i den svenska aktiebolagslagen, Volvos bolagsordning, Koden och styrelsens arbetsordning.