Bolagsstyrningsrapport


9. Koncernledning

Koncernledningen har 16 medlemmar inklusive koncernchefen. Utöver koncernchefen består koncernledningen av cheferna för koncernens fem lastbilsdivisioner, chefen för Volvo Construction Equipment, chefen för affärsområdena Volvo Penta, Bussar och Governmental Sales, chefen för Volvo Financial Services samt cheferna för koncernens sju stabsfunktioner. Medlemmarna i koncernledningen rapporterar direkt till koncernchefen.

Koncernchefen leder den löpande verksamheten dels genom koncernledningen, men också genom ledningsgruppen för koncernens samlade lastbilsverksamhet, som normalt har veckovisa möten. Utöver detta har koncernchefen regelbundna uppföljningar med ansvariga för koncernfunktioner, övriga affärsområden och stabsfunktioner. Affärsområden och koncernfunktioner har vidare separata beslutsorgan som kallas Business Review Meetings och det finns också tvärfunktionella kommittéer som ansvarar för frågor relaterade till processer som rör mer än en koncernfunktion. Genom ovan nämnda organ sker styrning och uppföljning av koncernens finansiella utveckling, strategier och mål, samt fattas beslut om bland annat investeringar.

Ersättning till koncernledningen
Årsstämman i AB Volvo beslutar varje år om riktlinjer för ersättning till koncernledningen, efter förslag från styrelsen. De riktlinjer som antogs av årsstämman 2012 anger bl a att grundprincipen är att ledningens ersättning och andra anställningsvillkor skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Volvokoncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Riktlinjerna anger vidare att ledningen kan erhålla rörlig ersättning förutom den fasta ersättningen. Den rörliga ersättningen får, såvitt avser den verkställande direktören, uppgå till högst 75% av den fasta ersättningen och, såvitt avser övriga personer i koncernledningen, högst 60% av den fasta ersättningen. För 2012 hade koncernledningens medlemmar rätt till rörlig ersättning enligt ett program för rörlig lön beslutat av styrelsen. Prestationsmålen som var uppsatta i programmet var huvudsakligen relaterade till rörelsemarginal och operativt kassaflöde.

Syftet med programmet för rörlig lön är att det skall utgöra ett incitament att arbeta för att Volvokoncernen utvecklas på ett sådant sätt att de uppsatta prestationsmålen uppnås, varigenom det utgör en form av styrverktyg. Prestationsmålen för den rörliga lönen har därför av styrelsen knutits till bl a koncernens finansiella mål om förbättrad rörelsemarginal.

Ersättningsriktlinjerna samt Volvos system för rörlig ersättning till ledningen utvärderas årligen av ersättningskommittén och styrelsen upprättar en särskild rapport över denna utvärdering och slutsatserna från den. Rapporten avseende utvärderingen för 2012 kommer att finnas tillgänglig på Volvos webbplats senast två veckor före årsstämman 2013, www.volvokoncernen.se. Vidare återfinns ytterligare information om ersättningar till koncernledningen samt en redogörelse för utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till ledningen i årsredovisningens not 27 Personal i koncernens noter.

Förändringar i koncernledningen
Den 1 juli 2012 gick Per Löjdquist i pension och lämnade därmed koncernledningen och sin befattning som Executive Vice President Corporate Communication. Denna befattning tillträddes samma dag av Mårten Wikforss.

Pär Östberg lämnade koncernledningen och sin befattning som Executive Vice President Truck Joint Ventures den 30 september 2012.

Från och med den 1 januari 2013 ingår chefen för Volvo Financial Services, Martin Weissburg, i koncernledningen. Martin Weissburg har därmed per den 1 januari 2013 befattningen Executive Vice President Volvo Financial Services. I samband med att Pär Östberg slutade inom Volvokoncernen blev Truck Joint Ventures organisatoriskt en del av Group Trucks Sales & Marketing and JVS APAC, under ledning av Joachim Rosenberg.

Den 1 april 2013 kommer Eva Persson att gå i pension och lämna koncernledningen och därmed sin befattning som General Counsel och Executive Vice President Corporate Legal & Compliance. Denna befattning kommer samma dag att tillträdas av Sofia Frändberg.