Bolagsstyrningsrapport


2. Bolagsstämma

Allmänt
Bolagsstämman är Volvos högsta beslutande organ. Den bolagsstämma som hålls inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret och som fastställer resultat- och balansräkning kallas årsstämma. Volvos årsstämma äger normalt rum i Göteborg. Utöver beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för AB Volvo och Volvokoncernen, fattar årsstämman även beslut om disposition av resultatet, sammansättning av Volvos styrelse, styrelsearvoden samt väljer externa revisorer. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten.

Aktieägare som är införda i aktieboken fem vardagar före en stämma och som har anmält sitt deltagande i viss ordning till Volvo har rätt att delta vid stämman, personligen eller genom ombud, och att vid stämman rösta för eller emot framlagda förslag samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören.

En aktieägare som vill få ett särskilt ärende behandlat vid stämman måste i god tid före stämman begära det hos styrelsen under den adress som meddelas på Volvos webbplats, www.volvokoncernen.se.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet och vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. För vissa beslut, såsom ändring av bolagsordningen, krävs dock beslut av en kvalificerad majoritet. 

Årsstämma 2012
Volvos årsstämma 2012 hölls onsdagen den 4 april i Göteborg. Vid stämman närvarade 1.401 aktieägare, antingen personligen eller genom ombud, vilket motsvarade 70,17 procent av rösterna i bolaget. Till stämmans ordförande valdes advokat Sven Unger. Vid stämman närvarade medlemmar ur styrelsen och koncernledningen samt auktoriserade revisorn Göran Tidström vid PricewaterhouseCoopers, som är Volvos valda revisorer, såsom huvudansvarig för Volvos revision. Vid årsstämman meddelade Göran Tidström att han skulle lämna sitt uppdrag som huvudansvarig revisor för Volvo samt att uppdraget skulle tas över av auktoriserade revisorn Peter Clemedtson.

Årsstämman 2012 fattade bl a beslut om följande:

  • att utdelning skulle uppgå till SEK 3,00 per aktie,
  • omval av styrelseledamöterna Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Olof Persson, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh,
  • nyval av styrelseledamoten och styrelseordföranden Carl-Henric Svanberg,
  • styrelsens arvode för tiden intill nästa årsstämma,
  • fastställande av förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fullständigt protokoll och information om årsstämman 2012 finns på www.volvokoncernen.se.

Årsstämma 2013
Volvos årsstämma 2013 kommer att hållas torsdagen den 4 april 2013 i Lisebergshallen, Göteborg. För ytterligare information om årsstämman 2013 läs mer i kapitel Årsstämma den 4 april 2013 och på Volvos webbplats www.volvokoncernen.se.