Bolagsstyrningsrapport


1. Aktier och aktieägare

AB Volvo är ett avstämningsbolag, vilket innebär att bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Per den 31 december 2012 hade Volvo 242.482 aktieägare enligt aktieboken. Den största aktieägaren per detta datum var AB Industrivärden, som innehade 18,7% av rösterna, baserat på samtliga registrerade aktier. Violet Partners L.P. innehade 6,2% av rösterna och Svenska Handelsbanken innehade tillsammans med SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen 5,2 % av rösterna, baserat på samtliga registrerade aktier.

Volvo har gett ut aktier av två slag; A-aktier och B-aktier. En A-aktie medför rätt till en röst och en B-aktie medför rätt till en tiondels röst vid röstning på bolagsstämma. De två aktieslagen medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Ägare av A-aktier har enligt ett särskilt omvandlingsförbehåll i bolagsordningen rätt att begära omvandling av sina A-aktier till B-aktier. Genomförande av sådana omvandlingar innebär att det totala antalet röster i bolaget minskar.

I mitten av december 2012 offentliggjorde den då största ägaren i Volvo, Renault s.a.s., att bolaget hade avyttrat samtliga sina Volvo-aktier genom att sälja 138.604.945 A-aktier på aktiemarknaden. I samband därmed inkom till Volvo en begäran om konvertering av 110.048.945 A-aktier till B-aktier. Genomförande av konverteringen innebar att det totala antalet röster i bolaget minskade. Vid utgången av 2012 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 2.128.420.220, varav 546.544.375 A-aktier och 1.581.875.845 B-aktier. Det totala antalet röster uppgick till 704.731.959,50.      

Mer information om Volvos aktie och dess aktieägare återfinns i årsredovisningens förvaltningsberättelse.