Bland övriga finansiella intäkter och kostnader redovisas marknadsvärdering av derivat som används för att eliminera ränteexponering i låneportföljen. Dessa har under året påverkat resultatet positivt med 8 (544).
Övriga finansiella intäkter och kostnader 2012 2011
Finansiella instrument som värderas till verkligt värde via resultaträkningen 8 544
Valutakursvinster på finansiella balansposter –9 25
Finansiella intäkter och kostnader hänförliga till skatter –34 18
Kostnader för Treasuryfunktion, kreditfaciliteter, m.m. –266 –290
Summa1) –301 297

1) Övriga finansiella intäkter och kostnader hänförliga till finansiella instrument uppgår till -1 (569). 

Läs mer om finansiella instrument i not 30 .