Bland övriga rörelseintäkter och kostnader redovisas förändringar i reserver för osäkra kundfordringar och kundfinansieringsfordringar, vilka under perioden har påverkat Volvokoncernen med sammanlagt 745 (770).

Läs mer om Volvokoncernens hantering av kreditrisk och kreditreservering i not 4.

Övriga rörelseintäkter och kostnader  2012 2011
Vinster/förluster vid försäljning av koncernbolag 1) 596 –19
Nedskrivning av tillgångar som innehas för försäljning - –54
Återföring av nedskrivning av tillgångar som innehas för försäljning - 60
Förändring av reserv för, samt nedskrivningar av, osäkra fordringar, kundfinansiering –640 –682
Förändring av reserv för, samt nedskrivningar av, osäkra fordringar, övrigt –105 –88
Skador och tvister –175 –227
Omstruktureringskostnader 2) –1.524 –94
Volvos vinstdelningsprogram –200 –523
Övriga intäkter och kostnader –112 –22
Summa –2.160 –1.649

1 Vinster/förluster på försäljning av koncernbolag innehåller den redovisade kapitalvinsten vid försäljningen av Volvo Aero om 568 Mkr.

2 Omstruktureringskostnader avser till största del omstrukturerings- och effektivitetsprogram i Europa och Japan.