Ny organisation
Från den 1 januari 2012 introducerade Volvokoncernen en ny funktionell organisation som bättre tar tillvara den globala potentialen i koncernens varumärken och produkter och ett nytt finansiellt ramverk som återspeglar förändringarna i organisationen. Omorganisationen och det nya ramverket påverkar i viss omfattning hur intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen och mellan de olika rapporteringssegmenten.

I den nya organisationen från 1 januari 2012 har lastbilsverksamheten strukturerats enligt en funktionell indelning. Hela lastbilsverksamheten hanteras därigenom som ett affärsområde bestående av fem olika funktionella organisationer: Group Trucks Sales & Marketing EMEA (Europe, Middle East, Africa), Group Trucks Sales & Marketing Americas, Group Trucks Sales & Marketing APAC (Asia Pacific), Group Trucks Operations och Group Trucks Technology. Därtill inkluderades en separat enhet för Truck Joint Ventures i affärsområdet Lastbilar. Affärsområdena Bussar, Anläggningsmaskiner, Volvo Penta och Kundfinansiering betraktas fortfarande som separata affärsområden. Governmental Sales och Volvo Rents betraktas som separata affärsområden i den nya organisationen. Volvokoncernen är därmed organiserad i sju affärsområden efter avyttringen av Volvo Aero i oktober 2012. Från den 1 oktober 2012 ingår den separata enheten Truck Joint Ventures i Group Trucks Sales & Marketing APAC. Som ett resultat av denna förändring har Group Trucks Sales & Marketing APAC bytt namn till Group Trucks Sales & Marketing and JV’s APAC.

De tidigare affärsenheterna Volvo Powertrain, Volvo 3P, Volvo Logistics och Volvo Parts är inkluderade i affärsområdet Lastbilar från 2012. Kostnaderna för dessa verksamheter delas mellan de olika affärsområdena baserat på utnyttjande i enlighet med principerna i det nya finansiella ramverket. Från den 1 januari 2012 betraktas Volvo IT, Group Business Services och Volvo Real Estate som affärsstödsfunktioner och driftskostnaderna delas av affärsområdena baserat på utnyttjande enligt principerna i det finansiella ramverket. Från den 1 januari 2013 inkluderas Volvo Real Estate i Group Business Services.

Omräkning av segmentsinformation för 2011 har skett till följd av den nya organisationen.

Läs mer om den nya organisationens påverkan på segmentsredovisningen 2011 i not 32.

 2012 Lastbilar Anläggnings- maskiner Bussar Volvo Penta Volvo Aero Gemensamma koncern-funktioner och övrigt inkl. elimineringar   Industriverk- samheten   Kundfinan- siering Elimine-
ringar
Volvo- koncernen
Nettoomsättning, externa kunder 190.247 62.449 19.646 7.470 5.219 9.485   294.516   9.131 - 303.647
Nettoomsättning, internt 2.036 1.109 649 161 - –2.440   1.515   652 –2.167 0
Nettoomsättning 192.283 63.558 20.295 7.631 5.219 7.045   296.031   9.783 –2.167 303.647
                         
Kostnader –182.079 –57.785 –20.253 –7.090 –4.452 –8.220   –279.878   –8.291 2.167 –286.002
Resultat från andelar i intresseföretag  12 - 9 - - –43   –23   - - –23
Rörelseresultat 10.216 5.773 51 541 767 –1.218   16.130   1.492 0 17.622
                         
Ränteintäkter och liknande resultatposter               510   - - 510
Räntekostnader och liknande resultatposter               –2.476   - - –2.476
Övriga finansiella intäkter och kostnader               –301   - - –301
Resultat efter finansiella poster               13.863   1.492 0 15.355
                         
                         
Övrig segmentsinformation                        
Avskrivningar –8.359 –1.751 –354 –309 - –1.214   –11.987   –2.768 - –14.755
Omstruktureringskostnader –1.343 –13 –107 –17 - –29   –1.509   –15 - –1.524
Intäkter/förluster från avyttringar - 28 - - - 568   596   - - 596
                         
Investeringar i anläggningstillgångar 11.228 1.712 315 171 0 5.232   18.658   6.544 –76 25.126
Andelar i intresseföretag (kapitalandelsmetoden)  209 - 71 - - 1.765   -   - - 2.045
 2011 Lastbilar Anläggnings- maskiner Bussar Volvo Penta Volvo Aero Gemensamma koncern-funktioner och övrigt inkl. elimi-
mineringar
  Industriverk- samheten   Kundfinan- siering Elimi-
neringar
Volvo- koncernen
Nettoomsättning, externa kunder 196.999 62.894 21.297 8.318 6.356 5.958   301.822   8.545 - 310.367
Nettoomsättning, internt 1.921 606 526 140 0 –1.426   1.767   337 –2.104 0
Nettoomsättning 198.920 63.500 21.823 8.458 6.356 4.532   303.589   8.882 –2.104 310.367
                         
Kostnader –180.703 –56.688 –20.722 –7.633 –5.996 –5.835   –277.577   –7.913 2.104 –283.386
Resultat från andelar i intresseföretag  10 - 13 - 0 –105   –82   0 0 –82
Rörelseresultat 18.227 6.812 1.114 825 360 –1.408   25.930   969 0 26.899
                         
Ränteintäkter och liknande resultatposter               644   - –37 608
Räntekostnader och liknande resultatposter               –2.912   - 37 –2.875
Övriga finansiella intäkter och kostnader               297   - - 297
Resultat efter finansiella poster               23.959   969 0 24.929
                         
                         
Övrig segmentsinformation                        
Avskrivningar –8.531 –1.903 –472 –474 –504 464   –11.419   –2.572   –13.992
Omstruktureringskostnader –22 –10 –5 –2 0 –49   –88   –6 0 –94
Intäkter/förluster från avyttringar - - - - - –19   –19   - - –19
                         
Investeringar i anläggningstillgångar 9.138 2.231 367 332 797 1.293   14.159   6.112 –52 20.220
Andelar i intresseföretag (kapitalandelsmetoden)  228 - 23 - 1 432   -   0 - 684
Anläggningstillgångar för försäljning (summa tillgångar)           9.348   9.348       9.348
Anläggningstillgångar för försäljning (summa skulder) - - - - - –4.716   –4.716   - - –4.716
Internförsäljning mellan segmenten sker vanligtvis till standardsjälvkostnad inklusive kalkylränta och utvecklingskostnader. Internförsäljning från serviceföretag sker vanligtvis till marknadspris.
Redovisning per marknadsområde            
    Nettoomsättning   Anläggningstillgångar 1)
    2012 2011   2012 2011
Europa   111.606 120.828   71.350 65.522
  varav Sverige   12.133 14.108   28.245 26.315
  varav Frankrike   24.273 27.061   17.207 15.214
Nordamerika   71.101 60.560   23.908 19.999
  varav USA   56.441 46.984   19.923 16.288
Sydamerika   29.164 35.142   1.872 1.447
  varav Brasilien   18.662 26.056   1.515 1.166
Asien   69.278 73.586   26.271 30.018
  varav Kina   19.990 22.952   2.265 2.194
  varav Japan   18.987 17.865   17.992 22.472
Övriga marknader   22.498 20.251   998 982
Summa   303.647 310.367   124.399 117.968

1) Anläggningstillgångar inkluderar immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Redovisning av nettoomsättning per marknadsområde grundas på var kunderna är lokaliserade.