Redovisningsprinciper

Joint ventures
Volvokoncernens innehav av aktier i joint ventures framgår enligt nedan.  
  31 dec 2012   31 dec 2011
  Procentuellt   Procentuellt 
Andelar i joint ventures innehav   innehav
Shanghai Sunwin Bus Corp., Kina 50   50
Dong Feng Nissan Diesel Motor Co., Ltd., Kina 50   50
VE Commercial Vehicles, Ltd., Indien 501   501
       
1) Direkt ägande uppgick till 45,6% och indirekt ägande uppgick till 4,6%.
Volvokoncernens andel av joint ventures redovisade resultat VE Commercial Vehicles, Ltd. Övriga joint ventures Totalt
2012
VE Commercial Vehicles, Ltd. Övriga joint ventures Totalt
2011
Nettoomsättning 3.302 902 4.204 3.453 743 4.196
Rörelseresultat 148 –4 144 246 77 323
Resultat efter finansiella poster 202 –22 180 310 69 379
Inkomstskatter –47 2 –45 –72 –1 –73
Volvokoncernens andel av joint ventures periodens resultat 155 –20 135 238 68 306
             
             
Volvokoncernens andel av joint ventures balansräkningar VE Commercial Vehicles, Ltd.  Övriga joint ventures  Totalt per
31 dec 2012
VE Commercial Vehicles, Ltd. Övriga joint ventures Totalt per
31 dec 2011
Anläggningstillgångar 1.925 256 2.181 1.746 169 1.915
Omsättningstillgångar 1.329 766 2.095 1.521 727 2.248
Volvokoncernens andel av joint ventures tillgångar 3.254 1.022 4.276 3.267 896 4.163
             
Eget kapital 2.140 240 2.380 2.231 274 2.505
Avsättningar 232 3 235 271 3 274
Långfristiga skulder 3 2 5 3 3 6
Kortfristiga skulder 879 777 1.656 762 616 1.378
Volvokoncernens andel av joint ventures eget kapital och skulder 3.254 1.022 4.276 3.267 896 4.163

Nettotillgångarna för joint ventures(exkluderat förmånsbestämda pensioner) uppgick till 244 per den 31 december 2012 .

Per den 31 december 2012 uppgick Volvokoncernens andel av eventualförpliktelser i joint ventures till 61 (38).

  2012   2011
Volvokoncernens andel av   varav     varav
totalt antal anställda Antal kvinnor, %   Antal kvinnor, %
Shanghai Sunwin Bus Corp. 577 14   453 16
Dong Feng Nissan Diesel Motor Co., Ltd. 158 15   152 13
VE Commercial Vehicles, Ltd. 4.880 1   3.600 1
Volvokoncernens andel av totalt antal anställda 5.615 3   4.205 3

Intresseföretag

      31 dec 2012 31 dec 2011
Andelar i intresseföretag  Organisations- Procentuellt Redovisat Redovisat
  nummer innehav värde värde
Deutz AG, Tyskland1) 25 1.359 -
Blue Chip Jet II HB, Sverige 969717-2105 50 386 405
UD Trucks Doto Corporation, Japan 38 90 103
UD Trucks Niigata Corporation, Japan 34 59 69
Shanghai Green Bus Drive Systems Co.,Ltd, Kina  40 43 -
JV Fonderie Venissieux, Frankrike   49 36 35
Merkavim Metal Works Ltd, Israel 27 20 17
Powercell Sweden AB, Sverige 556759-8353 32 10 17
Blue Chip Jet HB, Sverige 969639-1011 50 9 8
Quingdao Sunwin Bus Corp, Kina 43 9 9
Arabian Vehicle & Truck Industry Ltd, Saudiarabien 25 9 9
Övriga innehav 15 12
Redovisat värde i aktier och andelar i intresseföretag     2.045 684

1) Under 2012 förvärvades ytterligare 18% av aktierna i Deutz AG och därmed redovisas bolaget som intresseföretag. 2011 uppgick innehavet i Deutz AG till 7% och redovisades som innehav i övriga aktier och andelar. Verkligt värde på innehavet uppgår den 31 december 2012 till 924.

Nedan följer summerad finansiell information om Volvokoncernens intresseföretag. Resultat- och balansräkningar nedan avser hela intresseföretagen d.v.s. ej enbart motsvarande Volvokoncernens ägarandel.
Resultaträkning Deutz AG1) Övriga intresseföretag  Totalt
2012
 Totalt
2011
Nettoomsättning 8.448 3.208 11.656 2.543
Kostnad för sålda produkter –8.242 –3.144 –11.386 –2.491
Finansiella intäkter och kostnader –87 –33 –120 –29
Resultat efter finansiella poster 119 31 150 23
         
Inkomstskatter –21 –120 –141 –23
Periodens resultat 98 –89 9 0
         
         
Balansräkning Deutz AG1) Övriga intresseföretag Totalt
31 dec 2012
Totalt
31 dec 2011
Anläggningstillgångar 5.612 1.979 7.591 2.094
Omsättningstillgångar 3.644 1.654 5.297 1.485
Summa tillgångar 9.256 3.633 12.889 3.579
         
Eget kapital 4.090 1.603 5.693 1.605
Avsättningar 1.502 43 1.545 53
Långfristiga skulder 1.333 624 1.957 621
Kortfristiga skulder 2.331 1.363 3.694 1.300
Summa eget kapital och skulder 9.256 3.633 12.889 3.579
1) 2012 presenteras resultaträkning och balansräkning från januari till september då Deutz AG redovisas i Volvokoncernen med ett kvartals fördröjning. Under 2011 redovisades Deutz AG som innehav i övriga aktier och andelar, då Volvokoncernens ägarandel understeg 20%. 

Resultat från andelar i intresseföretag

Resultat 2012 2011
UD Trucks Niigata Co 8 5
JV Fonderie Venissieux 2 4
Merkavim Metal Works, Ltd. 9 17
Blue Chip Jet I & II HB 1 –46
Volvo Group Venture Capitals innehav –13 –6
Övriga företag 3 2
Delsumma 10 –24
     
Omvärdering och nedskrivning av aktier    
Blue Chip Jet I & II HB –19 -
Volvo Group Venture Capitals innehav –1 –48
Övriga företag -12 –4
Delsumma –32 –52
     
Resultat vid försäljning av aktier och andelar i intresseföretag    
Volvo Group Venture Capitals innehav - –5
Delsumma - –5
Summa resultat från andelar i intresseföretag –23 –81

 

Förändringar av Volvokoncernens andelar i intresseföretag 2012 2011
Andelar i intresseföretag den 31 december föregående år 684 684
Förvärv och avyttringar 1.102 111
Nedskrivningar  - –52
Kapitaltillskott 7 15
Resultatandelar i intresseföretag 10 –24
Marknadsvärdering av aktieinnehav –32 -
Omräkningsdifferenser –27 1
Utdelningar –8 –35
Omklassificeringar 308 –16
Övrigt 1 -
Andelar i intresseföretag den 31 december 2.045 684
Övriga aktier och andelar
Redovisat värde av Volvokoncernens innehav av aktier och andelar i övriga företag per den 31 december 2012 framgår i tabellen nedan.
  31 dec 2012 31 dec 2012 31 dec 2011
Innehav i börsnoterade företag Procentuellt innehav Redovisat
värde
Redovisat värde
Deutz AG, Tyskland1) - - 299
Nippon Express Co.,Ltd., Japan 0,4 116 93
TBK Co.,Ltd.. Japan 6,7 69 61
Sankyu Inc., Japan 0,5 42 44
Senko Co.,Ltd, Japan 0,9 35 32
Yamato Holdings Co.,Ltd., Japan 0,1 23 25
Tonami Holdings Co.,Ltd., Japan 1,1 15 15
Fukuyama Transporting Co., Ltd., Japan 0,2 14 16
Innehav i övriga noterade företag 33 50
Summa innehav i börsnoterade övriga företag   347 635
       
Innehav i onoterade företag2)   498 555
Övriga aktier och andelar   845 1.190

1) Under 2012 förvärvades ytterligare 18% av aktierna i Deutz AG och därmed redovisas bolaget som intresseföretag.

2) För onoterade aktier och andelar, där inte verkligt värde kan fastställas på ett tillförlitligt sätt, värderas dessa till anskaffningsvärde reducerat för eventuell nedskrivning.

Resultat från övriga aktier och andelar

Erhållen utdelning 2012 2011
Deutz AG - 2
Innehav i japanska bolag 16 13
Övrigt 4 6
Delsumma 20 21
     
Nedskrivning av aktier    
Volvo Group Venture Capital, innehav –75 –43
Innehav i japanska bolag –14 –226
Övrigt - –1
Delsumma1) –89 –270
     
Resultat vid avyttring av aktier    
Volvo Group Venture Capital, innehav 12 11
Innehav i japanska bolag –1 5
Övrigt 11 8
Delsumma 22 24
Resultat från övriga aktieinnehav –47 –225

1) Nedskrivning av aktier avser huvudsakligen finansiella tillgångar som kan säljas för vilka verkligt värde ej kan fastställas på ett tillförlitligt sätt.

Förändringar av Volvokoncernens övriga aktier och andelar 2012 2011
Övriga aktier och andelar den 31 december föregående år 1.190 1.414
Förändring i koncernstrukturen - –19
Förvärv och avyttringar 93 –19
Nedskrivningar  - –43
Kapitaltillskott 6 8
Marknadsvärdering av aktieinnehav –89 –203
Omräkningsdifferenser –87 32
Omklassificeringar –308 16
Övrigt 40 4
Övriga aktier och andelar den 31 december 845 1.190