Från och med första januari 2013 tillämpar Volvokoncernen följande redovisningsstandarder, IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IFRS 11 Joint Arrangements, IFRS 12 Disclosures of Interest in Other Entities, ändringar i IAS 27 Separate Financial Statements, ändringar i IAS 28 Investments in Associates and Joint Venures samt och tillägget till IAS 19 Ersättningar till anställda. Dessa standarder tillämpas retroaktivt och resultat - och balansräkningarna för 2012 omräknas för att reflektera förändringarna i dessa nya och ändrade redovisningsstandarder. IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IFRS 12 Disclosures of Interest in Other Entities och ändringarna i IAS 27 Separate Financial Statements, se not 1, kommer inte att få någon materiell påverkan på Volvokoncernen och inkluderas därför inte i omräkningen avseende 2012. 

Omräkning Joint ventures
IFRS 11 ersätter IAS 31 Andelar i Joint Ventures. IFRS 11 klassificerar investeringar som joint operations eller joint ventures. Joint operation innebär att de gemensamma bestämmande ägarna har rätt till tillgångar och skulder kopplade till investeringen. Joint venture innebär att de gemensamt bestämmande ägarna har rätt till investeringens nettotillgångar. Volvokoncernens samägandebolag klassificeras som joint ventures. Volvokoncernen har tidigare tillämpat klyvningsmetoden i samband med konsolidering av joint ventures, det vill säga att konsolidering sker rad för rad i resultat- och balansräkning. 

I enlighet med IFRS 11 har möjligheten till konsolidering i enlighet med klyvningsmetoden tagits bort och joint ventures ska redovisas genom kapitalandelsmetoden i IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (ändrad 2011). Tillgångar och skulder hänförliga till joint ventures kommer att avföras från balansräkningen och redovisat värde kommer att bestå av nettot av de avförda balansräkningsposterna samt goodwill allokerat till respektive joint venture, eventuellt nedskrivningsbehov har testats i enlighet med övergångsreglerna i IFRS 11. I enlighet med kapitalandelsmetoden kommer resultatandelen att redovisas på en rad i resultaträkningen, raden "Resultat från innehav i Joint ventures och intresseföretag". Vidare kommer motsvarande belopp att påverka den redovisade delen av innehav i joint ventures och intresseföretag i balansräkningen.

Läs mer om Volvokoncernens joint ventures i not 5.

Omräkning ersättningar efter avslutad anställning
Från och med den 1 januari 2013 träder tillägget till IAS 19 Ersättningar till anställda, i kraft. Den reviderade standarden  tillämpas retroaktivt, och således justeras de ingående balanserna för räkenskapsåret 2012 i enlighet med den reviderade IAS 19. De rapporterade beloppen för 2012 räknas följdaktligen om för att möjliggöra jämförelse.

Tillägget till standarden tar bort möjligheten att använda korridormetoden som tillämpas av Volvokoncernen till och med räkenskapsåret 2012. Enligt den reviderade IAS 19 används diskonteringsränta vid beräknandet av avkastning på nettopensionsskulden (tillgången), således används ej längre förväntad avkastning. Alla förändringar i nettopensionsskulden (tillgången) redovisas när de inträffar, tjänstgöringskostnader och nettoräntekostnad (intäkt) redovisas i resultaträkningen medan omvärderingar så som aktuariella vinster och förluster redovisas i övrigt totalresultat. Särskild löneskatt inkluderas i pensionsskulden, särskild löneskatt avser de svenska och de belgiska planerna.Avskrivningar av aktuariella vinster och förluster kommer att upphöra i samband med att korridormetoden inte längre är tillåten att använda.

Läs mer om avsättningar för pensioner i not 20.

Omräkning säkring av avtalade flöden
Från den 1 januari 2013 kommer presentationen av finansiella instrument hänförliga till säkring av avtalade flöden att ändras i resultaträkningen, från att ingå i Rörelseresultatet till att ingå i Övriga finansiella intäkter och kostnader. Finansiella instrument hänförliga till säkring av avtalade flöden kommer att ingå i Övriga finansiella intäkter och kostnader för att möjliggöra nettning av samtliga interna flöden, före dess att externa säkringskontrakt ingås.

Läs mer om säkring av avtalade flöden i not 30.


Nedan presenteras vilken effekt dessa omräkningar får på nettoomsättning, rörelseresultat samt rörelsemarginalen fördelat per segment och kvartal. Vidare presenteras omräkningarnas påverkan på öppningsbalansen, resultat- och balansräkningarna per kvartal, resultaträkningen för helåret samt den nettofinansiella ställningen för 31 december 2012.

Segmentsrapportering
Nettoomsättning Kvartal 1/2012   Kvartal 2/2012   Kvartal 3/2012
Mkr Tidigare redovisat   Omräkning   Efter omräkning   Tidigare redovisat   Omräkning   Efter omräkning   Tidigare redovisat   Omräkning   Efter omräkning
Lastbilar 48.911   –897   48.014   51.331   –813   50.518   44.309   –675   43.634
Anläggningsmaskiner 17.999   -   17.999   19.715   -   19.715   13.272   -   13.272
Bussar 5.224   –138   5.086   5.189   –149   5.040   4.256   –180   4.076
Volvo Penta 1.933   -   1.933   2.224   -   2.224   1.720   -   1.720
Volvo Aero 1.682   -   1.682   1.945   -   1.945   1.592   -   1.592
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt inkl. elimineringar 1.284   1   1.285   1.535   1   1.536   1.994   1   1.995
Industriverksamheten 77.034   –1.035   75.999   81.938   –961   80.977   67.143   –854   66.289
Kundfinansiering 2.367   -   2.367   2.487   -   2.487   2.422   -   2.422
Omklassificeringar och elimineringar –563   -   –563   –522   -   –522   –452   -   –452
Volvokoncernen 78.838   –1.035   77.803   83.904   –961   82.943   69.111   –854   68.256
Nettoomsättning Kvartal 4/2012   Helår 2012
Mkr Tidigare redovisat   Omräkning   Efter omräkning   Tidigare redovisat   Omräkning   Efter omräkning
Lastbilar 47.732   –742   46.990   192.283   –3.127   189.156
Anläggningsmaskiner 12.572   -   12.572   63.558   -   63.558
Bussar 5.626   –242   5.384   20.295   –705   19.590
Volvo Penta 1.754   -   1.754   7.631   -   7.631
Volvo Aero -   -   -   5.219   -   5.219
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt inkl. elimineringar 2.232   1   2.233   7.045   3   7.048
Industriverksamheten 69.916   –982   68.934   296.031   –3.832   292.199
Kundfinansiering 2.507   -   2.507   9.783   -   9.783
Omklassificeringar och elimineringar –630   -   –630   –2.167   -   –2.167
Volvokoncernen 71.793   –982   70.811   303.647   –3.832   299.814
Rörelseresultat Kvartal 1/2012   Kvartal 2/2012   Kvartal 3/2012
Mkr Tidigare redovisat   Omräkning   Efter omräkning   Tidigare redovisat   Omräkning   Efter omräkning   Tidigare redovisat   Omräkning   Efter omräkning
Lastbilar 3.521   156   3.677   4.120   164   4.284   1.695   120   1.815
Anläggningsmaskiner 2.131   –42   2.089   2.629   113   2.742   650   –48   602
Bussar 62   –16   46   176   12   188   –58   –6   –64
Volvo Penta 112   2   114   268   11   279   147   –3   144
Volvo Aero 235   –2   233   305   10   315   227   1   228
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt  –157   –98   –255   –549   63   –486   –116   –70   –186
Industriverksamheten 5.906   0   5.906   6.949   373   7.322   2.544   –8   2.536
Kundfinansiering 333   1   334   386   1   387   383   1   384
Volvokoncernen 6.239   1   6.240   7.335   374   7.709   2.927   –7   2.920
Rörelseresultat Kvartal 4/2012   Helår 2012
Mkr Tidigare redovisat   Omräkning   Efter omräkning   Tidigare redovisat   Omräkning   Efter omräkning
Lastbilar 880   122   1.002   10.216   563   10.779
Anläggningsmaskiner 363   –128   235   5.773   –106   5.667
Bussar –129   –3   –132   51   –14   37
Volvo Penta 14   –1   13   541   8   549
Volvo Aero -   -   -   767   8   775
Gemensamma koncernfunktioner och övrigt –396   89   –307   –1.217   –17   –1.235
Industriverksamheten 731   78   809   16.130   443   16.573
Kundfinansiering 390   1   391   1.492   4   1.496
Volvokoncernen 1.121   79   1.200   17.622   447   18.069
Rörelsemarginal Kvartal 1/2012   Kvartal 2/2012   Kvartal 3/2012
% Tidigare redovisat       Efter
omräkning
  Tidigare redovisat       Efter
omräkning
  Tidigare redovisat       Efter
omräkning
Lastbilar 7,2       7,7   8,0       8,5   3,8       4,2
Anläggningsmaskiner 11,8       11,6   13,3       13,9   4,9       4,5
Bussar 1,2       0,9   3,4       3,7   –1,4       –1,6
Volvo Penta 5,8       5,9   12,1       12,5   8,5       8,4
Volvo Aero 14,0       13,9   15,7       16,2   14,3       14,3
Industriverksamheten 7,7       7,8   8,5       9,0   3,8       3,8
Volvokoncernen 7,9       8,0   8,7       9,3   4,2       4,3
Rörelsemarginal Kvartal 4/2012   Helår 2012
% Tidigare redovisat       Efter omräkning   Tidigare redovisat       Efter omräkning
Lastbilar 1,8       2,1   5,3       5,7
Anläggningsmaskiner 2,9       1,9   9,1       8,9
Bussar –2,3       –2,5   0,3       0,2
Volvo Penta 0,8       0,7   7,1       7,2
Volvo Aero -       -   14,7       14,9
Industriverksamheten 1,0       1,2   5,4       5,7
Volvokoncernen 1,6       1,7   5,8       6,0
Koncernens öppningsbalansräkning 1 januari, 2012
Koncernens öppningsbalansräkning  Volvokoncernen
Mkr Tidigare
redovisat
1 jan 2012
  Omräkning
Joint ventures
  Efter omräkning
Joint ventures
  Omräkning ersättningar efter avslutad anställning   Efter omräkning
Tillgångar                  
Anläggningstillgångar                  
Immateriella anläggningstillgångar 39.507   –1.729   37.778   -   37.778
Materiella anläggningstillgångar                  
   Fastigheter, maskiner och inventarier 54.540   –636   53.904   -   53.904
   Tillgångar i operationell leasing 23.922     23.922   -   23.922
Finansiella anläggningstillgångar                  
   Andelar i Joint ventures och intresseföretag 684   2.612   3.296   -   3.296
   Övriga aktier och andelar 1.190   419   1.609   -   1.609
   Långfristiga kundfinansieringsfordringar 40.618     40.618   -   40.618
   Uppskjutna skattefordringar 12.838   –19   12.819   3.980   16.799
   Förutbetalda pensioner 2.277     2.277   –2.277   0
   Långfristiga räntebärande fordringar 694   –51   643   -   643
   Övriga långfristiga fordringar 4.315   –11   4.304   -   4.304
Summa anläggningstillgångar 180.585   585   181.170   1.703   182.873
                   
Omsättningstillgångar                  
Varulager 44.599   –363   44.236   -   44.236
Kortfristiga fordringar                  
   Kortfristiga kundfinansieringsfordringar 38.081     38.081   -   38.081
   Aktuella skattefordringar 1.200   –180   1.020   -   1.020
   Räntebärande fordringar 667     667   -   667
   Intern finansiering 0     0   -   0
   Kundfordringar 27.699   –768   26.931   -   26.931
   Övriga fordringar 13.825   –114   13.711   -   13.711
Icke räntebärande tillgångar för försäljning 9.344     9.344   117   9.461
Räntebärande tillgångar för försäljning 4     4   -   4
Kortfristiga placeringar 6.862     6.862   -   6.862
Likvida medel 30.379   –822   29.557   -   29.557
Summa omsättningstillgångar 172.659   –2.248   170.411   117   170.528
Summa tillgångar 353.244   –1.663   351.581   1.820   353.401
                   
Eget kapital och skulder                  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 84.581   –5   84.576   –8.821   75.755
Minoritetsintresse 1.100   -   1.100   -   1.100
Summa eget kapital 85.681   –5   85.676   –8.821   76.855
                   
Långfristiga avsättningar                  
   Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 6.665   –10   6.655   10.078   16.733
   Avsättningar för uppskjutna skatter 5.636   –175   5.461   -   5.461
   Övriga avsättningar 5.648   –89   5.559   -   5.559
Långfristiga skulder                  
   Obligationslån 38.192     38.192   -   38.192
   Övriga lån 47.765   –5   47.760   -   47.760
   Övriga skulder 10.447   –1   10.446   -   10.446
Kortfristiga avsättningar 9.531     9.531   -   9.531
Kortfristiga skulder                  
   Lån 44.522   –236   44.286   -   44.286
   Icke räntebärande skulder för försäljning 4.710     4.710   -   4.710
   Räntebärande skulder för försäljning 6     6   532   538
   Leverantörsskulder 56.788   –688   56.100   -   56.100
   Aktuella skatteskulder 2.391     2.391   -   2.391
   Övriga skulder 35.262   –453   34.809   31   34.840
Summa eget kapital och skulder 353.244   –1.663   351.581   1.820   353.401
Kvartal 1, 2012
Koncernens resultaträkning kvartal 1, 2012 Volvokoncernen
Mkr Tidigare redovisat 2012 Omräkning Joint ventures Efter omräkning Joint ventures Omräkning ersättningar efter avslutad anställning   Efter omräkning ersättningar efter avslutad anställning Omräkning säkring av avtalade flöden   Efter omräkningar
                   
Nettoomsättning 78.838 –1.035 77.803 -   77.803 -   77.803
Kostnad för sålda produkter –60.335 860 –59.475 103   –59.372 –156   –59.528
Bruttoresultat 18.503 –175 18.328 103   18.431 –156   18.275
                   
Forsknings- och utvecklingskostnader –3.708 18 –3.690 20   –3.670 -   –3.670
Försäljningskostnader –6.899 39 –6.860 44   –6.816 -   –6.816
Administrationskostnader –1.241 25 –1.216 4   –1.212 -   –1.212
Övriga rörelseintäkter och kostnader –423 18 –405 1   –404 -   –404
Resultat från innehav i Joint ventures och intresseföretag 8 54 62 -   62 -   62
Resultat från övriga aktieinnehav 0 6 6 -   6 -   6
Rörelseresultat 6.239 –15 6.224 172   6.396 –156   6.240
                   
Ränteintäkter och liknande resultatposter 142 –17 125 -   125 -   125
Räntekostnader och liknande resultatposter –695 3 –692 –123   –815 -   –815
Övriga finansiella intäkter och kostnader –84 0 –84 -   –84 156   72
Resultat efter finansiella poster 5.602 –29 5.573 49   5.622 0   5.622
                   
Inkomstskatter –1.510 29 –1.481 –16   –1.497 -   –1.497
Periodens resultat 4.092 0 4.092 33   4.125 0   4.125
                   
Koncernens övrigt totalresultat                  
Periodens resultat 4.092 0 4.092 33   4.125 0   4.125
Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet –1.373 15 –1.358 111   –1.247 -   –1.247
Andel övrigt totalresultat för Joint ventures och intresseföretag - –15 –15 -   –15 -   –15
Omräkningsdifferenser avseende säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet 0 - 0 -   0 -   0
Ackumulerade kursdifferenser återförda till resultatet –66 - –66 -   –66 -   –66
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning 91 149 240 -   240 -   240
Kassaflödessäkringar –7 - –7 -   –7 -   –7
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner - - - 1.070   1.070 -   1.070
Övrigt totalresultat, netto efter inkomstskatter* –1.355 149 –1.206 1.181   –25 -   –25
Periodens totalresultat 2.737 149 2.885 1.214   4.099 -   4.099
                   
*Hänförligt till:                  
Moderbolagets aktieägare 2.702 - - -   - -   4.064
Minoritetsandelar i resultat 35 - - -   - -   35
  2.737 - - -   - -   4.099
Koncernens balansräkning 31 mars, 2012 Volvokoncernen
Mkr Tidigare redovisat 2012 Omräkning Joint ventures Efter omräkning Joint ventures Omräkning ersättningar efter avslutad anställning   Efter omräkning ersättningar efter avslutad anställning Omräkning säkring av avtalade flöden   Efter omräkningar
                   
Tillgångar                  
Anläggningstillgångar                  
Immateriella anläggningstillgångar 38.768 –1.755 37.013 -   37.013 -   37.013
Materiella anläggningstillgångar                  
   Fastigheter, maskiner och inventarier 53.160 –655 52.505 -   52.505 -   52.505
   Tillgångar i operationell leasing 24.175 - 24.175 -   24.175 -   24.175
Finansiella anläggningstillgångar                  
  Andelar i Joint ventures och intresseföretag 688 2.603 3.291 -   3.291 -   3.291
   Övriga aktier och andelar 1.266 577 1.843 -   1.843 -   1.843
   Långfristiga kundfinansieringsfordringar 41.482 - 41.482 -   41.482 -   41.482
   Uppskjutna skattefordringar 12.509 - 12.509 3.492   16.001 -   16.001
   Förutbetalda pensioner 2.196 - 2.196 –2.196   0 -   0
   Långfristiga räntebärande fordringar 620 - 620 -   620 -   620
   Övriga långfristiga fordringar 4.469 –175 4.294 -   4.294 -   4.294
Summa anläggningstillgångar 179.333 595 179.928 1.296   181.224 -   181.224
                   
Omsättningstillgångar                  
Varulager 47.129 –392 46.737 -   46.737 -   46.737
Kortfristiga fordringar                  
   Kortfristiga kundfinansieringsfordringar 38.474 38.474 -   38.474 -   38.474
   Aktuella skattefordringar 1.488 –182 1.306 -   1.306 -   1.306
   Räntebärande fordringar 1.469 1.469 -   1.469 -   1.469
   Intern finansiering 0 0 -   0 -   0
   Kundfordringar 30.623 –755 29.868 -   29.868 -   29.868
   Övriga fordringar 14.793 –92 14.701 -   14.701 -   14.701
Icke räntebärande tillgångar för försäljning 9.124 9.124 117   9.241 -   9.241
Räntebärande tillgångar för försäljning 8 8 -   8 -   8
Kortfristiga placeringar 9.140 9.140 -   9.140 -   9.140
Likvida medel 27.971 –830 27.141 -   27.141 -   27.141
Summa omsättningstillgångar 180.219 –2.251 177.968 117   178.085 -   178.085
Summa tillgångar 359.552 –1.656 357.896 1.413   359.309 -   359.309
                   
Eget kapital och skulder                  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 87.295 143 87.438 –7.607   79.831 -   79.831
Minoritetsintresse 1.135 1.135 -   1.135 -   1.135
Summa eget kapital 88.430 143 88.573 –7.607   80.966 -   80.966
                   
Långfristiga avsättningar                  
   Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 6.580 –10 6.570 8.457   15.027 -   15.027
   Avsättningar för uppskjutna skatter 5.491 –173 5.318 -   5.318 -   5.318
   Övriga avsättningar 5.592 –81 5.511 -   5.511 -   5.511
Långfristiga skulder                  
   Obligationslån 37.695 37.695 -   37.695 -   37.695
   Övriga lån 49.577 –4 49.573 -   49.573 -   49.573
   Övriga skulder 10.734 –1 10.733 -   10.733 -   10.733
Kortfristiga avsättningar 9.783 0 9.783 -   9.783 -   9.783
Kortfristiga skulder                  
   Lån 48.286 48.286 -   48.286 -   48.286
   Icke räntebärande skulder för försäljning 4.246 4.246 -   4.246 -   4.246
   Räntebärande skulder för försäljning 3 3 532   535 -   535
   Leverantörsskulder 56.496 –815 55.681 -   55.681 -   55.681
   Aktuella skatteskulder 2.184 0 2.184 -   2.184 -   2.184
   Övriga skulder 34.455 –714 33.741 31   33.772 -   33.772
Summa eget kapital och skulder 359.552 –1.656 357.896 1.413   359.309 -   359.309
Kvartal 2, 2012
Koncernens resultaträkning kvartal 2, 2012 Volvokoncernen
Mkr Tidigare redovisat 2012 Omräkning Joint ventures Efter omräkning Joint ventures Omräkning ersättningar efter avslutad anställning   Efter omräkning ersättningar efter avslutad anställning Omräkning säkring av avtalade flöden   Efter omräkningar
                   
Nettoomsättning 83.904 –961 82.943 -   82.943 -   82.943
Kostnad för sålda produkter –63.566 831 –62.735 103   –62.632 207   –62.425
Bruttoresultat 20.338 –130 20.208 103   20.311 207   20.518
                   
Forsknings- och utvecklingskostnader –3.923 21 –3.902 20   –3.882 -   –3.882
Försäljningskostnader –7.283 44 –7.239 44   –7.195 -   –7.195
Administrationskostnader –1.518 19 –1.499 4   –1.495 -   –1.495
Övriga rörelseintäkter och kostnader –248 16 –232 1   –231 -   –231
Resultat från innehav i Joint ventures och intresseföretag –7 24 17 -   17 -   17
Resultat från övriga aktieinnehav –26 1 –25 -   –25 -   –25
Rörelseresultat 7.335 –5 7.330 172   7.502 207   7.709
                   
Ränteintäkter och liknande resultatposter 51 –16 35 -   35 -   35
Räntekostnader och liknande resultatposter –586 6 –580 –123   –703 -   –703
Övriga finansiella intäkter och kostnader –36 –1 –37 -   –37 –207   –244
Resultat efter finansiella poster 6.764 –17 6.747 49   6.796 0   6.796
                   
Inkomstskatter –1.820 13 –1.807 –16   –1.823 -   –1.823
Periodens resultat 4.943 –4 4.939 33   4.972 0   4.972
                   
Koncernens övrigt totalresultat                  
Periodens resultat 4.943 –4 4,939 33   4.972 0   4.972
Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet 159 97 256 –13   243 -   243
Andel övrigt totalresultat för Joint ventures och intresseföretag - –87 –87   –87     –87
Omräkningsdifferenser avseende säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet 0 - 0 -   0 -   0
Ackumulerade kursdifferenser återförda till resultatet 0 - 0 -   0 -   0
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning –90 –36 –126 -   –126 -   –126
Kassaflödessäkringar 8 - 8 -   8 -   8
 Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner - - - –1.682   –1.682 -   –1.682
  Övrigt totalresultat, netto efter inkomstskatter* 77 –27 50 –1.695   –1.645 -   –1.645
Periodens totalresultat 5.020 –30 4.990 –1.662   3.328 -   3.328
                   
*Hänförligt till:                  
Moderbolagets aktieägare 4.894 - - -   - -   3.202
Minoritetsandelar i resultat 126 - - -   - -   126
  5.020 - - -   - -   3.328
Koncernens balansräkning 30 juni, 2012 Volvokoncernen
Mkr Tidigare redovisat 2012 Omräkning Joint ventures Efter omräkning Joint ventures Omräkning ersättningar efter avslutad anställning   Efter omräkning ersättningar efter avslutad anställning Omräkning säkring av avtalade flöden   Efter omräkningar
                   
Tillgångar                  
Anläggningstillgångar                  
Immateriella anläggningstillgångar 40.440 –1.677 38.763   38.763 -   38.763
Materiella anläggningstillgångar                  
   Fastigheter, maskiner och inventarier 54.851 –736 54.115   54.115 -   54.115
   Tillgångar i operationell leasing 26.354 26.354   26.354 -   26.354
Finansiella anläggningstillgångar                  
   Andelar i Joint ventures och intresseföretag 679 2.531 3.210   3.210 -   3.210
   Övriga aktier och andelar 1.173 540 1.713   1.713 -   1.713
   Långfristiga kundfinansieringsfordringar 39.348 39.348   39.348 -   39.348
   Uppskjutna skattefordringar 13.672 13.672 4.246   17.918 -   17.918
   Förutbetalda pensioner 2.699 2.699 –2.699   0 -   0
   Långfristiga räntebärande fordringar 584 584   584 -   584
   Övriga långfristiga fordringar 4.654 –180 4.474   4.474 -   4.474
Summa anläggningstillgångar 184.454 478 184.932 1.547   186.479 -   186.479
                   
Omsättningstillgångar                  
Varulager 47.941 –467 47.474   47.474 -   47.474
Kortfristiga fordringar                  
   Kortfristiga kundfinansieringsfordringar 43.843 43.843   43.843 -   43.843
   Aktuella skattefordringar 1.187 –175 1.012   1.012 -   1.012
   Räntebärande fordringar 1.404 1.404   1.404 -   1.404
   Intern finansiering 0 0   0 -   0
   Kundfordringar 31.257 –785 30.472   30.472 -   30.472
   Övriga fordringar 15.515 –115 15.400   15.400 -   15.400
Icke räntebärande tillgångar för försäljning 9.468 9.468 117   9.585 -   9.585
Räntebärande tillgångar för försäljning 2 2   2 -   2
Kortfristiga placeringar 5.023 5.023   5.023 -   5.023
Likvida medel 26.068 –585 25.483   25.483 -   25.483
Summa omsättningstillgångar 181.708 –2.127 179.581 117   179.698 -   179.698
Summa tillgångar 366.162 –1.650 364.512 1.664   366.176 -   366.176
                   
Eget kapital och skulder                  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 86.120 104 86.224 –9.269   76.955 -   76.955
Minoritetsintresse 1.262 - 1.262 -   1.262 -   1.262
Summa eget kapital 87.382 104 87.486 –9.269   78.217 -   78.217
                   
Långfristiga avsättningar                  
   Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 7.012 –13 6.999 10.370   17.369 -   17.369
   Avsättningar för uppskjutna skatter 6.515 –162 6.353   6.353 -   6.353
   Övriga avsättningar 5.598 –71 5.527   5.527 -   5.527
Långfristiga skulder                  
   Obligationslån 37.089 37.089   37.089 -   37.089
   Övriga lån 47.710 –4 47.706   47.706 -   47.706
   Övriga skulder 11.182 11.182   11.182 -   11.182
Kortfristiga avsättningar 10.556 10.556   10.556 -   10.556
Kortfristiga skulder                  
   Lån 54.076 54.076   54.076 -   54.076
   Icke räntebärande skulder för försäljning 4.466 4.466   4.466 -   4.466
   Räntebärande skulder för försäljning 39 39 532   571 -   571
   Leverantörsskulder 56.092 –698 55.394   55.394 -   55.394
   Aktuella skatteskulder 2.115 –179 1.936   1.936 -   1.936
   Övriga skulder 36.330 –625 35.705 31   35.736 -   35.736
Summa eget kapital och skulder 366.162 –1.650 364.512 1.664   366.176 -   366.176
Kvartal 3, 2012
Koncernens resultaträkning kvartal 3, 2012 Volvokoncernen
Mkr Tidigare redovisat 2012 Omräkning Joint ventures Efter omräkning Joint ventures Omräkning ersättningar efter avslutad anställning   Efter omräkning ersättningar efter avslutad anställning Omräkning säkring av avtalade flöden   Efter omräkningar
                   
Nettoomsättning 69.111 –855 68.256 -   68.256 -   68.256
Kostnad för sålda produkter –54.136 743 –53.393 103   –53.290 –178   –53.468
Bruttoresultat 14.975 –112 14.863 103   14.966 –178   14.788
                   
Forsknings- och utvecklingskostnader –3.316 19 –3.297 19   –3.278 -   –3.278
Försäljningskostnader –6.608 46 –6.562 43   –6.519 -   –6.519
Administrationskostnader –1.336 21 –1.315 5   –1.310 -   –1.310
Övriga rörelseintäkter och kostnader –803 15 –788 1   –787 -   –787
Resultat från innehav i Joint ventures och intresseföretag –7 12 5 -   5 -   5
Resultat från övriga aktieinnehav 23 –2 21 -   21 -   21
Rörelseresultat 2.927 0 2.927 171   3.098 –178   2.920
                   
Ränteintäkter och liknande resultatposter 22 –13 9 -   9 -   9
Räntekostnader och liknande resultatposter –487 5 –482 –123   –605 -   –605
Övriga finansiella intäkter och kostnader –133 0 –133 -   –133 178   45
Resultat efter finansiella poster 2.329 –7 2.322 48   2.370 0   2.370
                   
Inkomstskatter –947 5 –942 –16   –958 -   –958
Periodens resultat 1.382 –2 1.380 32   1.412 0   1.412
                   
Koncernens övrigt totalresultat                  
Periodens resultat 1.382 –2 1.380 32   1.412 0   1.412
Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet –2.774 4 –2.778 221   –2.549 -   –2.549
Andel övrigt totalresultat för Joint ventures och intresseföretag - –5 –5 -   –5 -   –5
Omräkningsdifferenser avseende säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet 0 - 0 -   0 -   0
Ackumulerade kursdifferenser återförda till resultatet 0 - 0 -   0 -   0
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning –37 101 64 -   64 -   64
Kassaflödessäkringar –3 - –3 -   –3 -   –3
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner - - - –2.418   –2.418 -   –2.418
Övrigt totalresultat, netto efter inkomstskatter* –2.814 100 –2.714 –2.197   –4.911 0   –4.911
Periodens totalresultat –1.432 98 –1.334 –2.165   –3.499 0   –3.499
                   
*Hänförligt till:                  
Moderbolagets aktieägare –1.410 - - -   - -   –3.477
Minoritetsandelar i resultat –22 - - -   - -   –22
  –1.432 - - -   - -   –3.499
Koncernens balansräkning 30 september, 2012 Volvokoncernen
Mkr Tidigare redovisat 2012 Omräkning Joint ventures Efter omräkning Joint ventures Omräkning ersättningar efter avslutad anställning   Efter omräkning ersättningar efter avslutad anställning Omräkning säkring av avtalade flöden   Efter omräkningar
                   
Tillgångar                  
Anläggningstillgångar                  
Immateriella anläggningstillgångar 39.908 –1.713 38.195   38.195 -   38.195
Materiella anläggningstillgångar                  
   Fastigheter, maskiner och inventarier 54.277 –789 53.488   53.488 -   53.488
   Tillgångar i operationell leasing 26.516 26.516   26.516 -   26.516
Finansiella anläggningstillgångar                  
   Andelar i Joint ventures och intresseföretag 2.020 2.539 4.559   4.559 -   4.559
   Övriga aktier och andelar 899 641 1.540   1.540 -   1.540
   Långfristiga kundfinansieringsfordringar 39.082 39.082   39.082 -   39.082
   Uppskjutna skattefordringar 11.739 11.739 5.103   16.842 -   16.842
   Förutbetalda pensioner 2.699 2.699 –2.699   0 -   0
   Långfristiga räntebärande fordringar 667 667   667 -   667
   Övriga långfristiga fordringar 4.650 –185 4.465   4.465 -   4.465
Summa anläggningstillgångar 182.457 493 182.950 2.404   185.354 -   185.354
                   
Omsättningstillgångar                  
Varulager 45.585 –426 45.159 -   45.159 -   45.159
Kortfristiga fordringar                  
   Kortfristiga kundfinansieringsfordringar 40.804 40.804 -   40.804 -   40.804
   Aktuella skattefordringar 1.180 –193 987 -   987 -   987
   Räntebärande fordringar 1.671 1.671 -   1.671 -   1.671
   Intern finansiering 0 0 -   0 -   0
   Kundfordringar 28.427 –834 27.593 -   27.593 -   27.593
   Övriga fordringar 14.646 –129 14.517 -   14.517 -   14.517
Icke räntebärande tillgångar för försäljning 9.847 9.847 117   9.964 -   9.964
Räntebärande tillgångar för försäljning 0 0 -   0 -   0
Kortfristiga placeringar 1.122 1.122 -   1.122 -   1.122
Likvida medel 21.782 –452 21.330 -   21.330 -   21.330
Summa omsättningstillgångar 165.064 –2.033 163.031 117   163.148 -   163.148
Summa tillgångar 347.521 –1.540 345.981 2.521   348.502 -   348.502
                   
Eget kapital och skulder                  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 84.757 202 84.959 –11.435   73.524 -   73.524
Minoritetsintresse 1.213 1.213   1.213 -   1.213
Summa eget kapital 85.970 202 86.172 –11.435   74.737 -   74.737
                   
Långfristiga avsättningar                  
   Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 6.832 –17 6.815 13.393   20.208 -   20.208
   Avsättningar för uppskjutna skatter 5.573 –161 5.412 -   5.412 -   5.412
   Övriga avsättningar 5.557 –74 5.483 -   5.483 -   5.483
Långfristiga skulder                  
   Obligationslån 35.441 35.441 -   35.441 -   35.441
   Övriga lån 40.362 –5 40.357 -   40.357 -   40.357
   Övriga skulder 11.226 11.226 31   11.257 -   11.257
Kortfristiga avsättningar 10.741 10.741 -   10.741 -   10.741
Kortfristiga skulder                  
   Lån 59.482 59.482 -   59.482 -   59.482
   Icke räntebärande skulder för försäljning 4.386 4.386 -   4.386 -   4.386
   Räntebärande skulder för försäljning 47 47 532   579 -   579
   Leverantörsskulder 47.317 –770 46.547 -   46.547 -   46.547
   Aktuella skatteskulder 1.359 –187 1.172 -   1.172 -   1.172
   Övriga skulder 33.228 –528 32.700 -   32.700 -   32.700
Summa eget kapital och skulder 347.521 –1.540 345.981 2.521   348.502 -   348.502
Kvartal 4, 2012
Koncernens resultaträkning kvartal 4, 2012 Volvokoncernen
Mkr Tidigare redovisat 2012 Omräkning Joint ventures Efter omräkning Joint ventures Omräkning ersättningar efter avslutad anställning   Efter omräkning ersättningar efter avslutad anställning Omräkning säkring av avtalade flöden   Efter omräkningar
                   
Nettoomsättning 71.793 –982 70,811 -   70.811 -   70.811
Kostnad för sålda produkter –57.046 847 –56,199 103   –56.096 –96   –56.192
Bruttoresultat 14.746 –135 14.611 103   14.714 –96   14.618
                   
Forsknings- och utvecklingskostnader –3.847 23 –3.824 19   –3.805 -   –3.805
Försäljningskostnader –7.458 50 –7.408 43   –7.365 -   –7.365
Administrationskostnader –1.574 22 –1.552 5   –1.547 -   –1.547
Övriga rörelseintäkter och kostnader –686 11 –675 1   –674 -   –674
Resultat från innehav i Joint ventures och intresseföretag –17 32 15 -   15 -   15
Resultat från övriga aktieinnehav –44 0 –44 -   –44 -   –44
Rörelseresultat 1.121 4 1.124 171   1.295 –96   1.199
                   
Ränteintäkter och liknande resultatposter 295 –11 284 -   284 -   284
Räntekostnader och liknande resultatposter –708 6 –702 –124   –826 -   –826
Övriga finansiella intäkter och kostnader –48 1 –47 -   –47 96   49
Resultat efter finansiella poster 660 –1 659 47   706 0   706
                   
Inkomstskatter 181 –2 179 –16   163 -   163
Periodens resultat 841 –3 838 31   869 0   869
                   
Koncernens övrigt totalresultat                  
Periodens resultat 841 –3 838 31   869 0   869
Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet 72 92 164 –6   158 -   158
Andel övrigt totalresultat för Joint ventures och intresseföretag - –84 –84 -   –84 -   –84
Omräkningsdifferenser avseende säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet 0 - 0 -   0 -   0
Ackumulerade kursdifferenser återförda till resultatet –52 - –52 -   –52 -   –52
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning 32 134 166 -   166 -   166
Kassaflödessäkringar 10 - 10 -   10 -   10
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner - - - 796   796 -   796
Övrigt totalresultat, netto efter inkomstskatter* 62 142 204 790   994 0   994
Periodens totalresultat 903 139 1.042 821   1.863 0   1.863
                   
*Hänförligt till:                  
Moderbolagets aktieägare 906 - - -   - -   1.866
Minoritetsandelar i resultat –3 - - -   - -   –3
  903 - - -   - -   1.863
Koncernens balansräkning 31 december, 2012 Volvokoncernen
Mkr Tidigare redovisat 2012 Omräkning Joint ventures Efter omräkning Joint ventures Omräkning ersättningar efter avslutad anställning   Efter omräkning ersättningar efter avslutad anställning Omräkning säkring av avtalade flöden   Efter omräkningar
                   
Tillgångar                  
Anläggningstillgångar                  
Immateriella anläggningstillgångar 40.373 –1.675 38.698 -   38.698 -   38.698
Materiella anläggningstillgångar                  
   Fastigheter, maskiner och inventarier 55.004 –815 54.189 -   54.189 -   54.189
   Tillgångar i operationell leasing 29.022 29.022 -   29.022 -   29.022
Finansiella anläggningstillgångar                  
   Andelar i Joint ventures och intresseföretag 2.045 2.478 4.523 -   4.523 -   4.523
   Övriga aktier och andelar 845 775 1.620 -   1.620 -   1.620
   Långfristiga kundfinansieringsfordringar 41.156 41.156 -   41.156 -   41.156
   Uppskjutna skattefordringar 11.166 11.166 4.710   15.876 -   15.876
   Förutbetalda pensioner 2.724 2.724 –2.724   0 -   0
   Långfristiga räntebärande fordringar 337 337 -   337 -   337
   Övriga långfristiga fordringar 3.319 –231 3.088 -   3.088 -   3.088
Summa anläggningstillgångar 185.991 533 186.524 1.986   188.510 -   188.510
                   
Omsättningstillgångar                  
Varulager 40.409 –316 40.093 -   40.093 -   40.093
Kortfristiga fordringar                  
   Kortfristiga kundfinansieringsfordringar 39.833 39.833 -   39.833 -   39.833
   Aktuella skattefordringar 1.208 –195 1.013 -   1.013 -   1.013
   Räntebärande fordringar 2.574 2.574 -   2.574 -   2.574
   Intern finansiering 0 0 -   0 -   0
   Kundfordringar 27.349 –833 26.516 -   26.516 -   26.516
   Övriga fordringar 12.489 –199 12.290 -   12.290 -   12.290
Icke räntebärande tillgångar för försäljning 0 0 -   0 -   0
Räntebärande tillgångar för försäljning 0 0 -   0 -   0
Kortfristiga placeringar 3.130 3.130 -   3.130 -   3.130
Likvida medel 25.759 –552 25.207 -   25.207 -   25.207
Summa omsättningstillgångar 152.751 –2.095 150.656 -   150.656 -   150.656
Summa tillgångar 338.742 –1.562 337.180 1.986   339.166 -   339.166
                   
Eget kapital och skulder                  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 85.648 334 85.982 –10.197   75.785 -   75.785
Minoritetsintresse 1.266 0 1.266 -   1.266 -   1.266
Summa eget kapital 86.914 334 87.248 –10.197   77.051 -   77.051
                   
Långfristiga avsättningar                  
   Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 6.697 –14 6.683 12.152   18.835 -   18.835
   Avsättningar för uppskjutna skatter 5.028 –178 4.850 -   4.850 -   4.850
   Övriga avsättningar 5.783 –43 5.740 -   5.740 -   5.740
Långfristiga skulder                  
   Obligationslån 43.092 43.092 -   43.092 -   43.092
   Övriga lån 38.433 –5 38.428 -   38.428 -   38.428
   Övriga skulder 10.714 10.714 -   10.714 -   10.714
Kortfristiga avsättningar 10.976 10.976 -   10.976 -   10.976
Kortfristiga skulder             -    
   Lån 50.317 –304 50.013 -   50.013 -   50.013
   Icke räntebärande skulder för försäljning 0 0 -   0 -   0
   Räntebärande skulder för försäljning 0 0 -   0 -   0
   Leverantörsskulder 47.364 –892 46.472 -   46.472 -   46.472
   Aktuella skatteskulder 653 –193 460 -   460 -   460
   Övriga skulder 32.771 –267 32.504 31   32.535 -   32.535
Summa eget kapital och skulder 338.742 –1.562 337.180 1.986   339.166 -   339.166
Helår, 2012
Koncernens resultaträkning helår, 2012 Volvokoncernen
Mkr Tidigare redovisat 2012 Omräkning Joint ventures Efter omräkning Joint ventures Omräkning ersättningar efter avslutad anställning   Efter omräkning ersättningar efter avslutad anställning Omräkning säkring av avtalade flöden   Efter omräkningar
                   
Nettoomsättning 303.647 –3.833 299.814 -   299.814 -   299.814
Kostnad för sålda produkter –235.085 3.281 –231.804 412   –231.392 –223   –231.615
Bruttoresultat 68.562 –552 68.010 412   68.422 –223   68.199
                   
Forsknings- och utvecklingskostnader –14.794 81 –14.713 78   –14.635 -   –14.635
Försäljningskostnader –28.248 180 –28.068 174   –27.894 -   –27.894
Administrationskostnader –5.669 88 –5.581 18   –5.563 -   –5.563
Övriga rörelseintäkter och kostnader –2.160 60 –2.100 4   –2.096 -   –2.096
Resultat från innehav i Joint ventures och intresseföretag –23 122 99 -   99 -   99
Resultat från övriga aktieinnehav –47 5 –42 -   –42 -   –42
Rörelseresultat 17.622 –17 17.604 686   18.290 –223   18.067
                   
Ränteintäkter och liknande resultatposter 510 –57 453 -   453 -   453
Räntekostnader och liknande resultatposter –2.476 20 –2.456 –493   –2.949 -   –2.949
Övriga finansiella intäkter och kostnader –301 0 –301 -   –301 223   –78
Resultat efter finansiella poster 15.355 –54 15.301 193   15.494 0   15.494
                   
Inkomstskatter –4.097 45 –4.052 –64   –4.116 -   –4.116
Periodens resultat 11.258 –9 11.249 129   11.378 0   11.378
                   
Koncernens övrigt totalresultat                  
Periodens resultat 11.258 –9 11.249 129   11.378 0   11.378
Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet –3.916 208 –3.708 313   –3.395 -   –3.395
Andel övrigt totalresultat för Joint Ventures  och intresseföretag - –191 –191 -   –191 -   –191
Omräkningsdifferenser avseende säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet 0 - 0 -   0 -   0
Ackumulerade kursdifferenser återförda till resultatet –118 - –118 -   –118 -   –118
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning –4 347 343 -   343 -   343
Kassaflödessäkringar 8 - 8 -   8 -   8
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner - - - –2.234   –2.234 -   –2.234
Övrigt totalresultat, netto efter inkomstskatter* –4.030 364 –3.666 –1.921   –5.587 0   –5.587
Periodens totalresultat 7.228 355 7.583 –1.792   5.791 0   5.791
                   
*Hänförligt till:                  
Moderbolagets aktieägare 7.092 - - -   - -   5.655
Minoritetsandelar i resultat 136 - - -   - -   136
  7.228 - - -   - -   5.791
Koncernens finansiella nettoställning helår, 2012 Volvokoncernen
Mkr Tidigare redovisat 2012 Omräkning Joint ventures Efter omräkning Joint ventures Omräkning ersättningar efter avslutad anställning   Efter omräkning ersättningar efter avslutad anställning Omräkning säkring av avtalade flöden   Efter omräkningar
                   
Långfristiga räntebärande tillgångar                  
   Långfristiga kundfinansieringsfordringar 41.156 - 41.156 -   41.156 -   41.156
   Långfristiga räntebärande  fordringar 337 - 337 -   337 -   337
Kortfristiga räntebärande tillgångar                  
   Kortfristiga kundfinansieringsfordringar 39.833 - 39.833 -   39.833 -   39.833
   Räntebärande fordringar 2.574 - 2.574 -   2.574 -   2.574
   Intern finansiering - - - -   - -   -
Räntebärande tillgångar för försäljning 0 - - -   - -   -
Kortfristiga placeringar 3.130 - 3.130 -   3.130 -   3.130
Likvida medel 25.759 –552 25.207 -   25.207 -   25.207
Summa finansiella tillgångar 112.789 –552 112.237 -   112.237 -   112.237
                   
Långfristiga räntebärande skulder                  
   Obligationslån –43.092 0 –43.092 -   –43.092 -   –43.092
   Övriga lån –38.433 5 –38.428 -   –38.428 -   –38.428
Kortfristiga räntebärande skulder                  
   Lån –50.317 304 –50.013 -   –50.013 -   –50.013
   Räntebärande skulder för försäljning - - - -   - -   -
Summa finansiella skulder –131.842 308 –131.534 -   –131.534 -   –131.534
Finansiell nettoställning exkl pensioner och liknande förpliktelser –19.053 –244 –19.297 -   –19.297 -   –19.297
                   
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, netto –3.973 14 –3.959 –14.876   –18.835 -   –18.835
Finansiell nettoställning inkl pensioner och liknande förpliktelser –23.026 –229 –23.255 –14.876   –38.131 -   –38.131