Redovisningsprinciper

AB Volvos innehav av aktier och andelar i koncernföretag per den 31 december 2012 framgår av upplysningar i AB Volvos innehav av aktier i anslutning till Moderbolagets noter. Nedan specificeras viktigare förvärv, etableringar och avyttringar inom Volvokoncernen.

Periodens rörelseförvärv
Volvokoncernen slutförde under fjärde kvartalet 2012 förvärvet av den franska fordonstillverkaren Panhard. Panhard var ett privatägt företag med bakgrund inom personbilsindustrin. Företaget är specialiserat på tillverkning av lätta transportfordon anpassade för verksamheter inom försvaret. Panhard ingår i Volvokoncernens affärsområde Governmental Sales. Köpeskillingen uppgick till 538 och goodwill till 326. Förvärvet förväntas inte få någon materiell påverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning. Därutöver gjordes under 2012 och 2011 endast mindre förvärv som enskilt eller sammantaget inte haft någon väsentlig påverkan på koncernen.

För förvärv utförda 2012 och 2011 har verkligt värde-justeringar i förvärvsbalanserna inte varit väsentliga för Volvokoncernen.

I tabellen nedan specificeras effekterna på Volvokoncernens balansräkning och kassaflödesanalys som uppstått i samband med förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter.

 Förvärv 2012 2011
Immateriella anläggningstillgångar 190 1
Fastigheter, maskiner och inventarier 176 132
Tillgångar i operationell leasing 475 1.503
Varulager 503 38
Kortfristiga fordringar 257 236
Likvida medel 21 39
Övriga tillgångar 14 1
Minoritetsintresse - 387
Avsättningar –87 –36
Lån –225 –1.510
Kortfristiga skulder –622 –191
 Förvärvade nettotillgångar 702 600
     
Goodwill 888 967
Negativ goodwill –42 -
Summa 1.548 1.567
     
Erlagda likvida medel –1.548 –1.567
Likvida medel enligt förvärvsanalyser 21 39
Påverkan på koncernens likvida medel –1.527 –1.528
Påverkan på koncernens finansiella nettoställning –1.714 –2.248

Avyttringar
AB Volvo slutförde under fjärde kvartalet 2012 försäljningen av Volvo Aero till den globala verkstadskoncernen GKN för motsvarande 6,9 miljarder kronor på skuldfri basis. Den totala redovisade kapitalvinsten uppgick till 568. Den justerade köpeskillingen förväntas bli betald under 2013. Därutöver gjordes under 2012 och 2011 endast mindre avyttringar som enskilt eller sammantaget inte haft en väsentlig påverkan på koncernens räkenskaper. 

I tabellen nedan specificeras effekterna på Volvokoncernens balansräkning och kassaflödesanalys i samband med avyttringar av dotterföretag och andra affärsenheter:

 Avyttringar 2012 2011
Immateriella tillgångar –3.220 –5
Fastigheter, maskiner och inventarier –1.786 –4
Tillgångar i operationell leasing –244 0
Aktier och andelar –17 0
Varulager –2.505 –45
Övriga fordringar –1.395 –130
Likvida medel –323 –21
Övriga avsättningar 1.108 17
Övriga skulder 3.385 143
 Avyttrade nettotillgångar –4.997 –45
     
Goodwill –300 0
Summa –5.297 –45
Tilläggsköpeskilling 653 -
     
Erhållna likvida medel 5.240 –41
Likvida medel i avyttrade företag –323 –21
Påverkan på koncernens likvida medel 4.917 –62
Påverkan på koncernens finansiella nettoställning 5.594 –62
Rörelseförvärv och avyttringar efter periodens slut
Volvokoncernen har inte genomfört några förvärv eller avyttringar med väsentlig påverkan på koncernen efter periodens slut.

Tillgångar och skulder som innehas för försäljning
Vid utgången av 2012 var inga tillgångar eller skulder klassificerade som innehas för försäljning. För jämförelseåret 2011 redovisade Volvokoncernen tillgångar för 9.348 och skulder för 4.716 som tillgångar och skulder som innehas för försäljning. Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet redovisades om 3 i övrigt totalresultat. Dessa är var hänförliga till försäljningen av Volvo Aero.
Tillgångar och skulder som innehas för försäljning 31 dec
2012
31 dec
2011
Immateriella anläggningstillgångar - 3.316
Materiella anläggningstillgångar - 1.984
Varulager - 2.216
Kundfordringar - 566
Övriga kortfristiga fordringar - 982
Övriga tillgångar - 284
Totala tillgångar - 9.348
     
Leverantörsskulder - 1.025
Övriga kortfristiga skulder - 3.691
Totala skulder - 4.716