Redovisningsprincip

Övriga ej kassapåverkande poster    
   2012  2011
Riskreserveringar och förluster avseende osäkra kund- och kundfinansieringsfordringar  764 801
Resultat vid försäljning av dotterföretag och andra affärsenheter  –596 19
Orealiserade valutakurseffekter på kundfordringar och leverantörsskulder  224 –249
Avsättning för vinstdelningsprogram 200 550
Marknadsvärdering kommersiella derivat –316 276
Skattekredit forsknings- och utvecklingsaktiviteter - –283
Nedskrivning av tillgångar som innehas för försäljning  - 54
Återföring av nedskrivning av tillgångar som innehas för försäljning - –60
Avsättning för omstruktureringsreserver 914 -
Övriga ej kassaflödespåverkande poster 240 154
Totala övriga ej kassapåverkande poster  1.430 1.262
Förvärv och avyttringar av aktier och andelar, netto    
  2012 2011
Nyemissioner –6 –9
Kapitaltillskott –6 –15
Förvärv –1.212 –165
Avyttringar 39 69
Övrigt –1 1
Totalt kassaflöde från förvärv och avyttringar av aktier och andelar, netto  –1.186 –119

Under 2012 förvärvade AB Volvo ytterligare andelar i Deutz AG vilket påverkade kassaflödet negativt med 1,1 miljarder kronor.

Förvärvade och avyttrade dotterföretag och andra affärsenheter    
  2012 2011
Förvärvade dotterföretag och affärsenheter –1.527 –1.528
Avyttrade dotterföretag och affärsenheter 4.917 –62
 Totalt kassaflöde från förvärvade och avyttrade dotterföretag och andra affärsenheter 3.390 –1.590

Väsentliga förändringar av obligationslån och övriga lån
Under 2012 har Volvokoncernen ökat sin upplåning, dels till följd av det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten, dels till följd av ett ökat upplåningsbehov inom kundfinansieringsverksamheten.