Ersättning till revisorer 2012 2011
PricewaterhouseCoopers AB    
-  Revisionsuppdraget 102 97
-  Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 6 4
-  Skatterådgivning 17 18
-  Övriga tjänster 31 8
Summa 156 127
     
Revisionsarvode till övriga  2 1
Koncernen totalt 158 128
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget innebär andra kvalitetssäkringstjänster som skall utföras enligt författning, bolagsordning, stadgar eller avtal. Beloppet inkluderar bland annat delårsgranskning. Skatterådgivning innehåller både rådgivning och granskning av efterlevnad inom skatteområdet. Övriga tjänster är andra uppdrag.