Redovisningsprincip

Ersättningspolicy beslutad på årsstämman 2012
Årsstämman 2012 beslutade om riktlinjer för ersättning och övriga anställningsvillkor för medlemmarna i Volvos koncernledning. De beslutade principerna kan sammanfattas enligt följande:

Den övergripande principen är att ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Volvokoncernen kan attrahera och behålla kompetenta personer i koncernledningen. Den fasta lönen skall vara konkurrenskraftig och återspegla individens ansvarsområde och prestation.

Utöver fast ersättning kan rörlig ersättning utgå. Den rörliga ersättningen får, såvitt avser den verkställande direktören, uppgå till högst 75% av den fasta ersättningen och såvitt avser övriga personer i koncernledningen, högst 60% av den fasta ersättningen och skall vara baserad på uppfyllandet av vissa förbättringsmål eller uppnåendet av vissa finansiella mål för Volvokoncernen och/eller den organisatoriska enhet inom vilken befattningshavaren arbetar. Dessa mål beslutas av styrelsen i AB Volvo och kan hänföra sig till exempelvis rörelseresultat, rörelsemarginal och/eller kassaflöde. Styrelsen kan under vissa omständigheter besluta att återkräva rörlig ersättning som redan har betalats eller att annullera eller begränsa rörlig ersättning som skall betalas till ledningen. 

Årsstämman kan även besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. På årsstämman 2011 togs beslut enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för koncernledningen och högre chefer i Volvokoncernen bestående av tre årliga program avseende vart och ett av räkenskapsåren 2011, 2012 och 2013.

Utöver fast och rörlig lön utgår normalt andra sedvanliga förmåner såsom tjänstebil och företagshälsovård. I enskilda fall kan även bostadsförmån och andra förmåner utgå.

De medlemmar av koncernledningen som är bosatta i Sverige kan erbjudas, utöver pensionsförmåner som följer av lag eller av kollektivavtal, två olika premiebaserade pensionsplaner med årliga premier innebärande att storleken på individens pension utgörs av summan av inbetalade premier och eventuell avkastning, utan någon garanterad avkastning. Inom ramen för de premiebaserade pensionsplanerna finns ingen bestämd tidpunkt för pensionering, men premierna kommer att betalas för den anställde till den dag han eller hon fyller 65 år.

De medlemmar av koncernledningen som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har en väsentlig anknytning till annat land, eller tidigare har varit bosatta i annat land, kan erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning, företrädesvis premiebaserade lösningar.

För de medlemmar av koncernledningen som är bosatta i Sverige är uppsägningstiden från företagets sida tolv månader och från den anställdes sida sex månader. Därutöver är den anställde berättigad till ett avgångsvederlag om tolv månadslöner om uppsägningen gjorts av företaget.

De medlemmar av koncernledningen som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig anknytning till annat land eller tidigare har varit bosatta i annat land kan erbjudas uppsägningstider och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning, dock företrädesvis lösningar motsvarande vad som gäller för medlemmar av koncernledningen som är bosatta i Sverige.

Styrelsen får frångå riktlinjerna för ersättning som årsstämman beslutat om i enskilda fall om det finns särskilda skäl därför.

Styrelsens arvode
Enligt årsstämmans beslut 2012 skall arvode till styrelsens ledamöter valda vid årsstämman för tiden intill utgången av årsstämman 2013 utgå enligt följande: Styrelsens ordförande tillerkänns 2.100.000 kronor och envar av övriga ledamöter 700.000 kronor med undantag för VD i AB Volvo, tillika koncernchef för Volvokoncernen. Därutöver tillerkändes ordföranden i revisionskommittén 300.000 kronor och övriga medlemmar av revisionskommittén 150.000 kronor var, samt ordföranden i ersättningskommittén 125.000 kronor och övriga ledamöter i ersättningskommittén 100.000 kronor var. 

VDs anställningsvillkor och ersättning
VD i AB Volvo och koncernchef för Volvokoncernen, har en ersättning som består av en fast årslön och en rörlig lönedel. Den rörliga lönedelen baseras på koncernens rörelsemarginal och sex månaders rullande kassaflöde. Den rörliga lönedelen är maximerad till 75% av den fasta årliga lönen. För verksamhetsåret 2012 erhöll Olof Persson en fast lön om 11.520.000 kronor och en rörlig lön om 1.728.000 kronor. Den rörliga lönedelen utgjorde 15% av den fasta lönen. Övriga förmåner, bestående främst av bil- och bostadsförmån uppgick till 803.238 kronor under 2012.

Olof Persson omfattas dels av de pensionsförmåner som följer av kollektivavtal och dels av Volvo Management Pension (VMP) och Volvo Executive Pension (VEP). Ålderspensionen under Volvos chefspensionsplaner är premiebestämd med återbetalningsskydd. Sjukpensionen är förmånsbestämd. Den pensionsmedförande lönen utgörs av årslönen och en beräknad rörlig lönedel. Premien för VMP är 30.000 kronor plus 20% av pensionsmedförande lön över 30 inkomstbasbelopp och för VEP 10% av pensionsmedförande lön. Några ytterligare utfästelser utöver att betala premier finns ej. Sjukpensionen för Olof Persson är 50% av pensionsmedförande lön. Rätten till sjukpension är villkorad av anställning och upphör vid avgång ur tjänst.

VD i AB Volvo omfattas dessutom av Volvo Företagspension, en premiebestämd extra ålderspension. Premien förhandlas varje år och uppgick 2012 till 536 kronor i månaden. Pensionspremier för Olof Persson uppgick för 2012 till 4.970.422 kronor. Olof Persson deltar även i det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram som beslutades av årsstämman under 2011. Baserat på ROE - utfall för 2012 kommer Olof Persson under 2015/2016 att erhålla 62.230 aktier avseende 2012 om samtliga programvillkor är uppfyllda (se även nedan under Långsiktigt incitamentsprogram). Det skattemässiga förmånsvärdet fastställs vid utskiftningstillfället.

Olof Persson har sex månaders uppsägningstid från sin sida och tolv månaders uppsägningstid från AB Volvos sida. Vid uppsägning från företagets sida inom tre år från tillträdet som VD utgår ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner. Därefter utgår inget avgångsvederlag. 

Ersättning till koncernledningen

Fast och rörlig lön
Medlemmarna av koncernledningen erhåller rörlig lön utöver den fasta lönen. Den rörliga lönen baseras i de flesta fall på uppfyllandet av vissa förbättringsmål eller uppnåendet av vissa finansiella mål. Målen beslutas av styrelsen i AB Volvo och kan hänföra sig till exempelvis rörelseresultat, rörelsemarginal och/eller kassaflöde för sex månaders rullande period. Rörlig lön för koncernledning exklusive VD, kunde under 2012 uppgå till högst 60% av den fasta lönen.

För verksamhetsåret 2012 uppgick fast lön till 56.619.640 kronor och rörlig lön uppgick till 5.787.136 kronor för övriga koncernledningen exklusive VD. Koncernledningen bestod, utöver VD, av 15 medlemmar vid årets början och 14 medlemmar vid årets slut. Övriga förmåner, bestående främst av bil- och bostadsförmån, uppgick till 6.127.427 kronor under 2012. Övriga koncernledningen deltar också i det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram som beslutades av årsstämman under 2011 och baseras på ROE utfall. För 2012 kommer de under 2015/2016 att erhålla 257.942 aktier avseende 2012 om samtliga programvillkor är uppfyllda (se även nedan under Långsiktigt incitamentsprogram).

Avgångsvederlag
Anställningsavtalen för medlemmar av koncernledningen innehåller regler om avgångsvederlag vid uppsägning från företagets sida. För svenska medlemmar innebär reglerna att den anställde vid uppsägning från företagets sida, är berättigad till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner. I vissa äldre avtal kan avgångsvederlaget vara 24 månadslöner beroende på ålder vid uppsägningen. Om den anställde påbörjar annat arbete, avräknas 75% av inkomsten från det nya arbetet från avgångsvederlaget. För avtal ingångna efter våren 2004 avräknas hela inkomsten från det nya arbetet från avgångsvederlaget. Medlemmar av koncernledningen med väsentlig anknytning till annat land än Sverige har rätt till avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det land till vilket de har en väsentlig anknytning, företrädesvis lösningar motsvarande vad som gäller för ledningspersoner i Sverige.

Pension
Enligt äldre avtal i Sverige kan vissa i koncernledningen erhålla förtida ålderspension från 60 års ålder. Några nya 60-årsavtal skrivs inte längre utan denna förmånsbaserade pensionsplan har ersatts av en premiebestämd pensionsplan, med premiebetalning som längst till 65 års ålder. Premien utgör 10% av den pensionsmedförande lönen.

Tidigare förmånsbestämda chefspensionsplaner, från ordinarie pensionsålder med pensionsförmåner på 50% av den pensionsmedförande lönen, har i Sverige ersatts av en premiebestämd plan. Pensionsplanen omfattar anställda födda före 1979 och kompletterar kollektivavtalad tjänstepension för denna kategori. Premien utgör 30.000 kronor plus 20% av den pensionsmedförande lönen över 30 inkomstbasbelopp. Pensionsmedförande lön utgörs av tolv gånger den aktuella månadslönen samt en genomsnittligt intjänad rörlig lönedel, under de senaste fem kalenderåren. Premier för pensioner till koncernledning exklusive VD uppgick till 28.018.216 kronor under 2012.

Medlemmar i koncernledningen samt vissa högre chefer erbjuds pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning. 

Volvokoncernens kostnader för ersättning till koncernledningen
Kostnaderna för den totala ersättningen till koncernledningen under 2012 fördelar sig enligt följande: fast lön 87 Mkr (110); rörlig lön 10 Mkr (43); övriga förmåner och ersättningar 10 Mkr (12) och pensioner 38 Mkr (46). Kostnaden relaterat till det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogrammet reflekteras över perioden från tilldelning av rättigheten fram till dagen för utskiftning av aktierna och uppgick till 27 Mkr (26) för 2012. De totala kostnaderna för koncernledningen inkluderar sociala avgifter på löner och förmåner, särskild löneskatt på pensioner samt tillkommande kostnader för övriga förmåner. Volvos ersättningsmodell är till stor del konstruerad att följa förändringar i koncernens lönsamhet.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman fattade 2011 beslut om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för maximalt 300 personer i koncernledningen och högre chefer i Volvokoncernen omfattande åren 2011–2013. Programmet består av tre årliga program där mätperioderna är respektive räkenskapsår. Programmet förutsätter som utgångspunkt att deltagarna investerar en del av sin lön i Volvoaktier och behåller dem samt kvarstår som anställda i Volvokoncernen under minst tre år efter att investeringen gjorts. Det finns möjlighet att göra avsteg från kravet på tre års anställning under speciella omständigheter (så kallade ”good leaver” situationer). Styrelsen för AB Volvo har rätt att under extraordinära omständigheter begränsa eller helt annullera tilldelning av prestationsaktier. Därutöver gäller att, om årsstämman för AB Volvo beslutar att ingen utdelning skall utbetalas till aktieägarna för ett visst räkenskapsår, erhålls inga matchningsaktier för året i fråga.

Tilldelning av aktierättigheter sker under respektive kalenderår. Under förutsättning att programvillkoren ovan är uppfyllda, utskiftas efter utgången av treårsperioden till deltagarna som huvudregel en matchningsaktie per investerad aktie och, om ROE (d.v.s. avkastning på eget kapital) för Volvokoncernen för det specifika räkenskapsåret uppgår till minst 10%, ett antal prestationsaktier. Maximalt antal prestationsaktier uppgår till sju aktier för koncernchefen, sex aktier till övriga ledamöter av koncernledningen och fem aktier till övriga deltagare i programmet för varje investerad aktie och sker vid en ROE om 25%. ROE för 2012 uppgick till 12,9% (23,1%), vilket innebär att antalet prestationsaktier för 2012 uppgick till cirka 35% (90%) av maximalt antal. Utskiftning kommer att ske med tidigare återköpta aktier i bolagets eget innehav. För deltagare i vissa länder är en modifierad kontantbaserad version av incitamentsprogrammet tillämplig. För deltagare i dessa länder krävs ingen investering av deltagaren och programmet innefattar inte något matchningselement. Utskiftning av prestationsaktier ersätts i denna version med en kontantutbetalning efter tre år. Övriga programvillkor är likvärdiga.

 

Långsiktigt incitamentsprogram (planversion som utskiftas med aktier) 
    Utestående aktierättigheter villkorade enligt programmet
(i tusental aktier)
 
  Utskiftas år Vid årets
början
Tilldelade 2012 Förverkade/
förfallna 2012
Utskiftade
aktier 2012
Vid årets
slut
Kostnad 2012 (Mkr) 1)
2011 års incitamentsprogram 2014/2015 2.476 1 –18 –251 2.208 87,5
2012 års incitamentsprogram 2015/2016 0 1.324 –4 0 1.320 37,5

 1) Ersättningens marknadsvärde bestäms baserat på aktiepriset vid tidpunkten för tilldelning av rättigheten reducerat med nuvärdet av förväntad utdelning under perioden fram till utskiftning av aktierna. Kostnaden redovisas över perioden från tidpunkten för tilldelning av rättigheten fram till dagen för utskiftning av aktierna. Kostnaden inkluderar även kostnad för sociala avgifter.

Årets kostnad för den kontantbaserade versionen av incitamentsprogrammet uppgick till 12 (4) inklusive sociala avgifter för 2012, och den totala skulden uppgick till 16 (4) den 31 december 2012. 

Ett antal programdeltagare som lämnar företaget har beslutats vara så kallade ”good leavers” och är därmed berättigade till utskiftning av tilldelade aktier. Totalt 250.922 aktier (929) har utskiftats under 2012, och beslut har tagits om ytterligare 246.917 aktier (203.520) som kommer att utskiftas i samband med att deltagarna lämnar företaget. För det kontantbaserade incitamentsprogrammet har 1 (0) utskiftats under 2012.

Den totala kostnaden för 2012 års program över perioden 2012 till 2015 beräknas uppgå till 148 inklusive sociala avgifter. Den faktiska kostnaden kommer att påverkas av förändringar i aktiekursen.

  2012   2011
    Varav     Varav
Medelantal anställda Antal kvinnor, %   Antal kvinnor, %
AB Volvo          
Sverige 236 44   171 49
           
Dotterföretag          
Sverige 23.028 20   24.793 20
Västra Europa (exkl. Sverige) 22.116 18   24.241 17
Östra Europa 6.603 21   6.220 21
Nordamerika 16.481 18   15.380 18
Sydamerika 6.150 14   6.080 14
Asien 24.798 10   22.915 11
Övriga marknader 2.670 17   2.448 17
Koncernen totalt 102.082 17   102.248 18
           
  2012   2011
Styrelseledamöter1) och andra
befattningshavare
Antal på
balansdagen
Varav
kvinnor, %
  Antal på
balansdagen
Varav
kvinnor, %
AB Volvo          
Styrelseledamöter1) 12 17   14 14
Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 16 19   17 6
           
Koncernen          
Styrelseledamöter1) 691 14   898 13
Verkställande direktörer och andra högre chefer 893 19   1.034 17
1) Exklusive ställföreträdande styrelseledamöter.
Löner och ersättningar  2012    2011
  Styrelse varav rörlig Övriga   Styrelse varav rörlig Övriga
  och VD(1 lönedel anställda   och VD(1 lånedel anställda
AB Volvo 24,6 5,1 270,2   31,5 9,9 199,2
Dotterbolag 745,3 109,2 38.406,3   770,9 175,5 36.036,9
Koncernen totalt 769,9 114,3 38.676,5   802,4 185,4 36.236,1
  2012   2011
  Löner        Löner    
  och        och    
Löner, ersättningar ersätt- Sociala Pensions-    ersätt-  Sociala  Pensions-
och sociala kostnader ningar kostnader kostnader    ningar  kostnader kostnader4)
AB Volvo2) 294,8 90,2 83,9   230,7 68,1 34,0
Dotterbolag 39.151,6 9.590,0 4.041,9   36.807,8 8.583,5 3.437,0
Koncernen totalt3) 39.446,4 9.680,2 4.125,8   37.038,5 8.651,6 3.471,0

1) Inkluderar nuvarande och tidigare styrelseledamöter, VD och vice VD. 
2) Moderbolagets pensionskostnader för styrelse och VD framgår av not 3 moderbolagets redovisning.
3) Av koncernens pensionskostnader avser 92,4 (96,8) styrelse och VD, inklusive nuvarande och tidigare styrelseledamöter, VD och vice VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 368,4 (337,7).

Kostnaden för icke-monetära förmåner uppgick i koncernen till 2.100 (1.876,8) varav till styrelser och verkställande direktörer i koncernbolag 66,1 (68,8).

Kostnaden för icke-monetära förmåner i moderbolaget uppgick till 12,8 (9,6) varav till bolagets styrelse och VD 1,7 (1,9).