Volvokoncernens ersättningar efter avslutad anställning, såsom pensioner, sjukvårdsförmåner och andra ersättningar, erläggs till övervägande del genom fortlöpande betalningar till fristående myndigheter eller organ som därmed övertar förpliktelserna mot de anställda, det vill säga genom så kallade avgiftsbestämda planer.

Resterande del fullgörs genom så kallade förmånsbestämda planer där förpliktelserna kvarstår inom Volvokoncernen eller tryggas av egna stiftelser. Förmånsbestämda planer förekommer inom Volvokoncernen framför allt i dess amerikanska dotterföretag där de omfattar både pensioner och andra förmåner, till exempel sjukvårdsförmåner. Andra väsentliga förmånsbestämda planer omfattar tjänstemän i den svenska verksamheten (främst ITP-planen) samt anställda i Frankrike och Storbritannien.

Redovisningsprincip

Källor till osäkerhet i uppskattningarna

I tabellerna på denna sida lämnas upplysningar om förmånsbestämda planer. Volvokoncernen redovisar skillnaden mellan utestående förpliktelser och förvaltningstillgångarnas värde justerat för oredovisade aktuariella vinster eller förluster i balansräkningen. Upplysningarna avser tillämpade antaganden i aktuariella beräkningar, redovisade kostnader under räkenskapsperioden samt värdet av förpliktelser och förvaltningstillgångar vid periodens utgång. Dessutom specificeras förändringar av värden på förpliktelser och förvaltningstillgångar under perioden samt förhållandet mellan verkliga värden och redovisade värden per balansdagen.

Sammandrag av avsättningar för    
pensioner och liknande förpliktelser 2012 2011
Förpliktelser –42.472 –40.358
Förvaltningstillgångar 24.618 23.873
Förvaltningstillgångar i förhållande till förpliktelser –17.854 –16.485
     
Oredovisade aktuariella vinster (–) och förluster (+) 13.633 11.939
Oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder 248 222
Avsättningar netto för pensioner och liknande förpliktelser –3.973 –4.324
     
Varav relaterat till Anläggningstillgångar som innehas för försäljning - 64
Avsättning netto för pensioner och liknande förpliktelser exklusive Anläggningstillgångar som innehas för försäljning –3.973 –4.388
Tillämpade antaganden i 31 dec 31 dec
aktuariella beräkningar, % 2012 2011
Sverige    
Diskonteringsränta1) 3,25 3,50
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar2) 6,00 6,00
Förväntad löneökningstakt 3,00 3,00
Inflation 1,50 1,50
     
USA    
Diskonteringsränta1) 3) 1,75-3,75 3,00-4,75
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar2) 7,65 7,65
Förväntad löneökningstakt 3,50 3,00
Inflation 2,00 2,00
     
Frankrike    
Diskonteringsränta1) 3,75 4,50
Förväntad löneökningstakt  3,00 3,00
Inflation 1,50 1,50
     
Storbritannien    
Diskonteringsränta1) 4,25-4,60 4,75-5,00
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar2) 3,30-4,20 3,60-4,50
Förväntad löneökningstakt 3,20-3,30 3,30-3,40
Inflation 2,70 3,20

1) Diskonteringsräntan för respektive land fastställs på grundval av marknadsräntan på förstklassiga företagsobligationer. I länder där det inte finns någon fungerande marknad för sådana obligationer används marknadsräntan på statsobligationer. Diskonteringsräntan för den svenska pensionsförpliktelsen har fastställts utifrån bostadsobligationsränta. 
2) Tillämpas för påföljande räkenskapsperiod. Dessa antaganden återspeglar den förväntade långfristiga avkastningen på förvaltningstillgångarna baserat på den historiska avkastningen för olika kategorier av investeringar och vägt enligt stiftelsens investeringspolicy. Den förväntade avkastningen har beräknats netto efter administrativa kostnader och tillämpliga skatter.
3) För samtliga planer utom en har en diskonteringsränta inom spannet 3,00-3,75% (4,25-4,75) använts.

Årets pensionskostnader 2012 2011
Förmåner intjänade under året 1.071 867
Räntekostnader 1.415 1.448
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar –1.437 –1.405
Aktuariella vinster och förluster1) 654 326
Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder:    
– antastbara 9 9
– oantastbara 3 60
Reduceringar och regleringar 35 50
Förmåner i samband med uppsägningar 20 84
Årets kostnader avseende förmånsbestämda pensionsplaner 1.770 1.439
     
Årets kostnader avseende avgiftsbestämda pensionsplaner 2.356 2.032
Årets pensionskostnader  4.126 3.471

1) Aktuariella vinster och förluster redovisas för varje plan som intäkt eller kostnad då det ackumulerade beloppet överstiger den så kallade korridoren. I sådana fall fördelas intäkten eller kostnaden över de anställdas genomsnittliga återstående tjänstgöringstid.

Årets kostnader avseende förmånsbestämda planer utöver pensionsplaner 2012 2011
Förmåner intjänade under året 141 85
Räntekostnader 142 148
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar –2 -
Aktuariella vinster och förluster1) 19 9
Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder:    
– antastbara 4 5
– oantastbara 1 -
Reduceringar och regleringar 6 –35
Förmåner i samband med uppsägningar 6 25
Årets kostnader 317 237

1) Aktuariella vinster och förluster redovisas för varje plan som intäkt eller kostnad då det ackumulerade beloppet överstiger den så kallade korridoren. I sådana fall fördelas intäkten eller kostnaden över de anställdas genomsnittliga återstående tjänstgöringstid.

En ökning av sjukvårdskostnader med en procentenhet varje år skulle öka värdet av ackumulerade förpliktelser per den 31 december 2012 med cirka 166 samt årets kostnader med cirka 8. En minskning med en procentenhet skulle minska värdet på ackumulerade förpliktelser med cirka 141 samt minska årets kostnader med cirka 6. Beräkningar gjorda per den 31 december 2012 visar en årlig ökning av det vägda genomsnittet för sjukvårdsförmåner per capita med 8%. Ökningstakten antas sjunka gradvis till 4,5% fram till 2029 och därefter kvarstå på den nivån.

        Stor- USA    
  Sverige USA Frankrike britannien Övriga Övriga  
Förpliktelser i förmånsbestämda planer Pensioner Pensioner Pensioner Pensioner förmåner planer Summa
Förpliktelser, 1 januari 2011 9.144 12.998 1.605 4.226 3.441 4.707 36.121
Förvärvade och avyttrade företag samt övriga förändringar –1 –2 1 –2 –59 –3 –66
Förmåner intjänade under året 246 295 52 31 74 255 953
Räntekostnader 435 582 70 226 144 145 1.602
Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder:              
– antastbara 4 9 1 14
– oantastbara 40 18 58
Förmåner i samband med uppsägningar 77 –1 26 102
Reduceringar och regleringar –8 –1 –69 –44 –7 –129
Tillskjutna medel från arbetstagare 12 4 16
Aktuariella vinster (–) och förluster (+) 2.434 925 136 52 115 39 3.701
Omräkning av utländska valutor 301 –12 54 66 58 467
Utbetalda ersättningar –315 –782 –86 –161 –169 –968 –2.481
Förpliktelser, 31 december 2011 12.012 14.360 1.765 4.369 3.577 4.275 40.358
               
varav              
Fonderade förmånsbestämda planer 11.624 13.925 4.369 1.817 31.735
               
Förvärvade och avyttrade företag samt övriga förändringar –1.362 –9 84 0 –3 –45 –1.335
Förmåner intjänade under året 442 299 59 22 131 259 1.212
Räntekostnader 419 576 78 215 138 131 1.557
Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder: - - - - - - -
– antastbara - - 1 - - –1 0
– oantastbara - - - - 1 - 1
Förmåner i samband med uppsägningar 21 - - - - 11 32
Reduceringar och regleringar –7 –1 - - 2 –122 –128
Tillskjutna medel från arbetstagare - - 1 10 - 3 14
Aktuariella vinster (–) och förluster (+) 1.315 1.546 169 390 312 382 4.114
Omräkning av utländska valutor - –879 –67 –81 –237 –298 –1.562
Utbetalda ersättningar –330 –763 –88 –185 –184 –241 –1.791
Förpliktelser, 31 december 2012 12.510 15.129 2.002 4.740 3.737 4.354 42.472
               
varav              
Fonderade förmånsbestämda planer  10.934  14.645 6  4.740 - 2.675 33.000
        Stor- USA    
Förvaltningstillgångarnas verkliga Sverige USA Frankrike britannien Övriga Övriga  
värde i fonderade planer Pensioner Pensioner Pensioner Pensioner förmåner planer Summa
Förvaltningstillgångar, 1 januari 2011 7.078 9.535 4.393 24 1.924 22.954
Förvärvade och avyttrade verksamheter samt övriga förändringar 3 8 - - - 6 17
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 426 683 - 204 - 92 1.405
Aktuariella vinster (+) och förluster (–) –681 –628 - 81 - –96 –1.324
Tillskjutna medel från arbetsgivare 756 829 - 91 - 410 2.086
Tillskjutna medel från arbetstagare - - - 12 - 7 19
Omräkning av utländska valutor - 178 - 60 - –18 220
Utbetalda ersättningar –2 –763 - –161 - –578 –1.504
Förvaltningstillgångar, 31 december 2011 7.580 9.842 - 4.680 24 1.747 23.873
               
Förvärvade och avyttrade verksamheter samt övriga förändringar –938 1 6 - - –25 –956
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 440 733 - 188 - 78 1.439
Aktuariella vinster (+) och förluster (–) 133 391 - 147 - 27 698
Tillskjutna medel från arbetsgivare 25 1.022 - 87 139 209 1.482
Tillskjutna medel från arbetstagare - - - 10 - 18 28
Omräkning av utländska valutor - –624 - –86 –1 –39 –750
Utbetalda ersättningar –1 –773 - –189 –139 –94 –1.196
Förvaltningstillgångar, 31 december 2012 7.239 10.592 6 4.837 23 1.921 24.618
        Stor- USA    
Avsättningar netto för pensioner Sverige USA Frankrike britannien Övriga Övriga  
och liknande förpliktelser Pensioner Pensioner Pensioner Pensioner förmåner planer Summa
Förvaltningstillgångar i förhållande till förpliktelser, 31 december 2011 –4.432 –4.518 –1.765 311 –3.553 –2.528 –16.485
Oredovisade aktuariella vinster (–) och förluster (+) 4.569 5.509 333 341 434 753 11.939
Oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder - –54 276 - - - 222
Avsättningar netto för pensioner och liknande förpliktelser, 31 december 2011 137 937 –1.156 652 –3.119 –1.775 –4.324
               
Varav relaterat till Anläggningstillgångar som innehas för försäljning1) 77 - - - - –13 64
Avsättning netto exklusive Anläggingstillgångar som innehas för försäljning 60 937 –1.156 652 –3.119 –1.762 –4.388
               
varav redovisade under rubriken              
Förutbetalda pensioner 60 1.381 - 652 102 82 2.277
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser - –444 –1.156 - –3.221 –1.844 –6.665
               
Förvaltningstillgångar i förhållande till förpliktelser, 31 december 2012 –5.271 –4.537 –1.996 97 –3.714 –2.433 –17.854
Oredovisade aktuariella vinster (–) och förluster (+) 5.049 5.984 478 572 638 912 13.633
Oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder - –44 257 –5 –2 42 248
Avsättningar netto för pensioner och liknande förpliktelser, 31 december 2012 –222 1.403 –1.261 664 –3.078 –1.479 –3.973
               
varav redovisade under rubriken              
Förutbetalda pensioner 57 1.818 - 670 89 90 2.724
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser –279 –415 –1.261 –6 –3.167 –1.569 –6.697

 1) Per den 31 december 2011 uppgick pensionsförpliktelser till 1.394, förvaltningstillgångar till 926 och oredovisade aktuariella förluster till 532 för Anläggningstillgångar som innehas för försäljning.

Förvaltningstillgångarnas fördelning på tillgångsslag 2011
Förvaltningstillgångarnas fördelning på tillgångsslag 2012
Verklig avkastning på förvaltningstillgångarna uppgick till 2.124 (81).
Aktuariella vinster och förluster 2012 2011
Erfarenhetsbaserade justeringar av förpliktelsen –412 –3.492
Erfarenhetsbaserade justeringar av förvaltningstillgångarna 698 –1.324
Effekter av ändrade aktuariella antaganden –3.702 –209
Aktuariella vinster (+) och förluster (–), netto –3.416 –5.025

Volvos pensionsstiftelse i Sverige bildades 1996 för tryggande av förpliktelser rörande ålderspension till tjänstemän i Sverige enligt ITP-planen. I samband med bildandet tillfördes stiftelsen ett förvaltningskapital uppgående till 2.456 vilket motsvarade värdet på pensionsförpliktelserna vid denna tidpunkt. Sedan bildandet har ytterligare kapital om netto 2.253 tillförts stiftelsen, varav 25 under 2012. Förvaltningskapitalet i Volvos svenska pensionsstiftelse placeras i svenska och utländska aktier och fonder samt i räntebärande värdepapper enligt en fördelning som beslutas av stiftelsens styrelse. Den 31 december 2012 uppgick värdet av stiftelsens förvaltningskapital till 7.217 (7.554), varav 31% (31) var placerat i aktier eller aktiefonder. Värdet av utfärdade pensionsförpliktelser hänförliga till ITP-planen uppgick vid samma tidpunkt till 12.140 (11.624). 

Svenska företag kan trygga nya pensionsförpliktelser genom avsättningar i balansräkningen eller genom överföring av medel till pensionsstiftelsen. En kreditförsäkring måste dessutom tecknas avseende värdet av utfärdade förpliktelser. Utöver förmåner beträffande ålderspension omfattar ITP-planen även till exempel kollektiv familjepension vilken Volvo finansierar genom en försäkring hos försäkringsbolaget Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering  är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2012 har Volvo inte haft tillgång till information från Alecta som möjliggjort redovisning av denna plan såsom en förmånsbestämd plan. Planen har således redovisats som en avgiftsbestämd plan. Alectas konsolideringsgrad uppgår till 129% (113). 

Pensionsförpliktelser för Volvokoncernens dotterföretag i USA tryggas i huvudsak genom överföringar av medel till fristående pensionsplaner. Vid utgången av 2012 uppgick det sammanlagda värdet av pensionsförpliktelser i sådana fristående planer till 14.645 (13.925). Det sammanlagda värdet av förvaltningskapital i dessa planer uppgick vid samma tidpunkt till 10.592 (9.842), varav 54% (54) var placerat i aktier eller aktiefonder. Enligt regelverket för tryggande av pensionsförpliktelser föreskrivs vissa miniminivåer avseende värdet på förvaltningstillgångar i förhållande till värdet på förpliktelser. Under 2012 överförde Volvo medel uppgående till 1.022 (829) till de amerikanska pensionsplanerna.

Under 2012 har Volvo därutöver överfört extra medel till pensionsplanerna i Storbritannien med 87 (91).

Volvokoncernen beräknar att under 2013 överföra ett belopp om cirka 1 miljard kronor till pensionsplaner.