Redovisningsprincip

Moderbolagets aktier är uppdelade i två serier, A och B. Båda serierna ger samma rättigheter, förutom att innehav av aktier i serie A berättigar till en röst per aktie medan innehav av aktier i serie B berättigar till en tiondels röst per aktie. Aktiens kvotvärde är 1:20 kronor.

Kontantutdelning för 2011, beslutad av bolagsstämman 2012 uppgick till 3:00 kronor (2:50) per aktie eller totalt 6.082,3 Mkr (5.068,6).

Under 2012 har AB Volvo vederlagsfritt överlåtit 250.922 egna B-aktier, med ett totalt kvotvärde om 301.106,40 kronor, till deltagare i det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen, såsom förtida tilldelning. Överlåtna egna aktiers andel av AB Volvos aktiekapital är försumbar.

Fritt eget kapital i moderbolaget uppgick till 31.346 Mkr (32.268) per den 31 december 2012.

  31 dec, 31 dec,
Information avseende aktier (antal) 2012 2011
Egna A-aktier 20.728.135 20.728.135
Egna B-aktier 80.013.209 80.264.131
Totalt egna aktier 100.741.344 100.992.266
     
Egna aktier i % av totalt registrerade aktier 4,73 4,74
     
Utestående A-aktier 525.816.240 642.766.887
Utestående B-aktier 1.501.862.636 1.384.661.067
Totalt utestående aktier 2.027.678.876 2.027.427.954
     
Totalt registrerade A-aktier 546.544.375 663.495.022
Totalt registrerade B-aktier 1.581.875.845 1.464.925.198
Totalt registrerade aktier 2.128.420.220 2.128.420.220
     
Genomsnittligt utestående aktier 2.027.521.257 2.027.427.172

Resultat per aktie
De långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2011 skapar en utspädningseffekt. 

Det förekommer inga andra transaktioner som påverkar sammansättningen av antal aktier.  

Information avseende aktier (antal) 2012 2011
Antalet aktier 31 december, i miljoner 2.028 2.027
Genomsnittligt antal aktier före utspädning i miljoner 2.028 2.027
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning i miljoner 2.030 2.028
Genomsnittligt aktiepris, kr 88:44 94:84
     
Nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare 11.039 17.751
Resultat per aktie före utspädning, kr 5:44 8:76
Resultat per aktie efter utspädning, kr 5:44 8:75
Förändring av övriga reserver Säkringsreserv Verkligt värde-reserv Totalt
Ingående balans 1 januari 2012 –57 67 10
Förändring av marknadsvärde på råvarukontrakt 4 - 4
Övriga förändringar 4 - 4
Omklassificering av andelar i Deutz AG 1) - –35 –35
Årets omvärdering avseende aktier i japanska bolag - 32 32
Årets omvärdering avseende övriga innehav - –1 –1
Utgående balans 31 december 2012 –49 63 14

1) Under 2012 förvärvades ytterligare 18% av aktierna i Deutz AG, därmed redovisas bolaget som intresseföretag.

Ackumulerade kursdifferenser som redovisats i Volvokoncernens eget kapital och som är hänförliga till anläggningstillgångar som innehas för försäljning uppgår till 0 Mkr (33).

Läs mer om intresseföretag i not 5.