Redovisningsprincip

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar består huvudsakligen av räntebärande värdepapper och fördelar sig enligt nedan:

  31 dec 31 dec
  2012 2011
Statliga värdepapper 131 136
Bank och finansinstitut 494 521
Fastighetsfinansierande institut 2.505 6.205
Kortfristiga placeringar per 31 dec 3.130 6.862
Likvida medel
  31 dec 31 dec
  2012 2011
Bankräkningar och kassa 22.712 21.206
Bankcertifikat1) 1.019 1.492
Placeringslån i bank 2.028 7.681
Likvida medel per 31 dec 25.759 30.379
     
1) Bankcertifikat med en löptid som understiger tre månader från anskaffningstidpunkten.    
Likvida medel per den 31 december 2012 inkluderar 0,2 miljarder kronor (0,7) som inte är tillgängliga för användning av Volvokoncernen samt 9,4 miljarder kronor (9,3) för vilka andra begränsningar finns, huvudsakligen likvida medel i länder där det råder valutarestriktioner eller andra legala restriktioner. Därmed är det inte möjligt att omedelbart använda dessa likvida medel i andra delar av Volvokoncernen, dock är det vanligen möjligt att använda dessa inom verksamheten i respektive land.