Lång- och kortfristiga fordringar, redovisade inom Volvokoncernens kundfinansieringsverksamhet.

Källor till osäkerhet i uppskattningarna

Långfristiga kundfinansieringsfordringar
Fördelning av långfristiga kundfinansieringsfordringar 31 dec 2012 31 dec 2011
Avbetalningsköp 19.314 17.457
Finansiell leasing 21.115 22.454
Övriga fordringar 727 707
Långfristiga kundfinansieringsfordringar per 31 december 41.156 40.618

Effektiv ränta för långfristiga kundfinansieringsfordringar uppgick till 6,31 % per den 31 december 2012.

De långfristiga fordringarna i kundfinansieringsverksamhet förfaller enligt följande:
 Kortfristiga kundfinansieringsfordringar
Fördelning av kortfristiga kundfinansieringsfordringar 31 dec
2012
31 dec
2011
Avbetalningsköp 10.884 11.079
Finansiell leasing 13.748 11.425
Återförsäljarfinansiering 14.079 13.820
Övriga fordringar 1.122 1.757
Kortfristiga kundfinansieringsfordringar per den 31 december 39.833 38.081

Effektiv ränta för kortfristiga fordringar i kundfinansieringsverksamhet var 6,06% per den 31 december 2012.

Kreditrisk inom kundfinansieringsfodringar
Kundfinansieringsfordringar 31 dec
2012
31 dec
2011
Fordringar i kundfinansieringsverksamhet 82.080 79.849
Reserv för osäkra fordringar i kundfinansieringsverksamhet –1.091 –1.150
    Varav specifik reserv –258 –374
    Varav övrig reserv –833 –776
Kundfinansieringsfordringar efter avdrag för reserv  80.989 78.699
Förfallostruktur (dgr/ Mkr) 31 dec 2012   31 dec 2011
Kundfinansieringsfodringar Ej förfallna 1-30 31-90 >90 Totalt   Ej förfallna 1-30 31-90 >90 Totalt
Förfallet belopp - 407 331 404 1.142   - 391 230 648 1.269
Reserv för osäkra kundfinansieringsfordringar –64 –42 –43 –109 –258   –99 –63 –40 –172 –374
Kundfinansieringsfordringar, efter nedskrivning –64 365 288 295 884   –99 328 190 476 895

Ovanstående tabell visar förfallna betalningar inom kundfinansieringsverksamheten i relation till specifika reserver. Det är inte ovanligt att en fordran regleras ett par dagar efter förfallodatum, vilket påverkar omfattningen av åldersintervallet 1-30 dagar.

Förändring av reserv för osäkra kundfinansieringsfordringar 2012
2011
Enligt balansräkning den 31 december föregående år 1.150 1.325
Nya reserver redovisade över resultaträkningen 835 910
Vändning av reserver redovisade över resultaträkningen –252 –250
Upplösning av reserv hänförlig till konstaterade kundförluster –575 –821
Effekt av ändrade valutakurser –67 –14
Reserv per den 31 december 1.091 1.150

Det totala kontraktsbelopp till vilka de förfallna betalningarna är relaterade framgår av nedanstående tabell. I syfte att bemöta inträffade men ännu ej identifierade osäkra kundfinansieringsfordringar, finns tillkommande reserver om 833 (776). Resterande utestående risk bemöts av säkerheter i de finansierade produkterna och, i särskilda fall, genom andra kreditgarantier såsom borgensåtaganden, kreditförsäkringar, säkerheter på annan egendom som tillhör låntagaren etc.

Säkerheter tagna i anspråk och som uppfyller kriterierna för redovisning uppgår till 200 (412) per den 31 december 2012.

 Kundfinansieringsfordringar, 31 dec 2012   31 dec 2011
 totala kontraktsbelopp Ej förfallna 1-30 31-90 >90 Totalt   Ej förfallna 1-30 31-90 >90 Totalt
Kundfinansieringsfordringar  72.068 7.221 2.161 630 82.080   70.085 6.828 1.971 965 79.849
 

Koncentration av risk

Kundkoncentration
De tio största kunderna i verksamheten för kundfinansiering står för 6,2% (5,6) av den totala kundfinansieringsportföljen. Resterande del av portföljen är hänförlig till ett stort antal kunder. Därigenom bedöms kreditrisken vara utspridd både på ett flertal marknader och på ett flertal kunder.

Koncentration på geografiska marknader
Vidstående tabell visar kundkoncentrationen för kundfinansieringsportföljen uppdelad på geografiska marknader.

 

Geografisk marknad, andel av kundfinansieringsportföljen (%)

Läs mer om Volvokoncernens övergripande beskrivning av samtliga kreditrisker i not 4 Hantering av finansiella risker.

Läs mer om utvecklingen inom Volvo Financial Services under året